Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Prezentácie z II. zasadnutia Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách konaného dňa 14. 11. 2017
Druh informácie: konferencia/fórum
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2017
Anotácia:Pripojený súborPopis
prezentácia   (1158KB) Novelizácia zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, určovanie odchylných hodnôt; Ing. Katarína Jankovičová, MŽP SR
prezentácia   (801KB) Zkušenosti ČR v oblasti IPPC; Ing. Milena Drašťáková, MPO ČR
prezentácia   (1549KB) Požiadavky ochrany ovzdušia a integrované povoľovanie; Ing. Zuzana Kocunová, MŽP SR
prezentácia   (2813KB) Integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji; Ing. Marek Bruštík, Ing. Petra Koudelková, Krajský úřad Moravskoslezkého kraje
prezentácia   (1299KB) Výmena informácií o BAT na Slovensku Ing. Cyril Burda, SIŽP
prezentácia   (1395KB) Uplatnenie najlepších dostupných techník (BAT) v intenzívnych chovoch hydiny a ošípaných (čo priniesla nová EU legislatíva); Prof. Ing. Štefan Mihina, SPU v Nitre
prezentácia   (1017KB) Intenzivní chovy drůbeže a prasat - přezkumy závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami; Mgr. Jana Harzerová, MŽP ČR
prezentácia   (748KB) Najlepšie dostupné techniky používané v potravinárskej výrobe; Ing. Jozef Golian, Dr., SPU v Nitre
prezentácia   (565KB) LCP BREF; Ing. Tomáš Lobpreis, PhD., Slovenské elektrárne, a. s.
prezentácia   (1224KB) WT BREF; Ing. Elena Bodíková, PhD., EIB Consult, s. r. o.
prezentácia   (1092KB) WI BREF; Ing. Martin Kovačič, EKOS PLUS s. r. o
prezentácia   (522KB) WGC BREF; Ing. Daša Šuleková, PhD., SIŽP
prezentácia   (1574KB) Implementácia záverov o BAT v spol. U. S. Steel Košice, s. r. o.; Ing. Miroslav Krištofík, U. S. Steel Košice, s. r. o.
prezentácia   (478KB) Skúsenosti SLOVNAFT, a. s. s implementáciou Záverov o BAT pre Rafináciu minerálnych olejov a plynu Ing. Dušan Ronec, Slovnaft, a. s.
prezentácia   (2690KB) Závery o BAT pre výrobu veľkoplošných materiálov na báze dreva – porovnanie vydaných integrovaných povolení; Ing. Alena Popovičová, PhD., ARPenviro, s. r. o.
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)