Register informácií o najlepších dostupných technikách
Príručka BAT/BEP k POPs
Príručka najlepších dostupných techník a predbežný návod pre najlepšie environmentálne postupy v praxi súvisiace s článkom 5 a prílohou C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach

Príručka je určená prevádzkovateľom zariadení, ktorí sú držiteľmi zásob obsahujúcich alebo skladajúcich sa z perzistentnej organickej látky ustanovenej v čl. 5 ods. 2 a v prílohách I a II nariadenia EP a Rady č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS.

Dokument Príručka najlepších dostupných techník a predbežný návod pre najlepšie environmentálne postupy v praxi bol vytvorený ako podpora Štokholmského dohovoru, a to pre uľahčenie implementácie článku 5 tohto dohovoru.

Strany Dohovoru sa uzniesli na potrebe: 1) harmonizovaného rámca pre zabezpečenie inventarizácie porovnateľných únikov chemických látok podľa prílohy C tohto dohovoru, a 2) podrobnej príručky o najlepších dostupných technikách a návodu pre najlepšie environmentálne postupy pre prax.


Štruktúra a obsah príručky

 • časť I je úvodná a obsahuje popis účelu a štruktúru celého dokumentu; stručný prehľad vlastností a rizík chemických látok uvedených v prílohe C Štokholmského dohovoru; relevantné ustanovenia Štokholmského dohovoru, čl. 5 a prílohu C; zhrnutie požadovaných opatrení týchto ustanovení; objasnenie prepojenia týchto ustanovení s Bazilejským dohovorom.
 • časť II ponúka návod na to, ako uvažovať s alternatívami, vrátane súpisu týchto alternatívnych možností, ktoré môžu byť aplikované pri najlepších dostupných technikách uplatňovaných v nových zdrojoch; informácie o ďalších kritériách, ktoré treba vziať do úvahy.
 • časť III obsahuje všeobecný postup, aplikovateľné zásady a popisy faktorov potrebných brať do úvahy, ktoré sa týkajú viacnásobných alebo spoločných, prierezových kategórií zdrojov.
 • časť IV je kompiláciou zhrnutí poskytnutých pre všetky kategórie zdrojov uvádzaných v častiach V a VI.
 • časti V a VI obsahujú konkrétne postupy pre kategórie zdrojov vymenované v častiach II a III prílohy C Štokholmského dohovoru. Pre každú kategóriu zdroja sa v postupe uvádzajú najmä tieto informácie:
  • popis procesu,
  • zdroje chemických látok uvádzaných v prílohe C,
  • primárne a sekundárne opatrenia,
  • úrovne výkonu,
  • vykonávanie oznamovania, ohlasovania (reporting),
  • prípadové štúdie,
  • referencie, bibliografické informácie.

Časti I až IV sa nachádzajú v dokumente ÚVOD / INTRODUCTION.
Časti V a VI sa nachádzajú v ostatných dokumentoch, ktoré sú vlastne samotnými postupmi, návodmi pre najlepšie environmentálne postupy v praxi.Názov dokumentu BAT/BEP k POPs
Domáce kúreniská/Residential combustion sources
Drviace linky na spracovanie motorových vozidiel po skončení ich životnosti/Shredder plants for the treatment of end-of-life-vehicles
Farbenie textilu a kože (použitím chlóranilínu) a činenie koží (alkalickou extrakciou)/Textile and leather dyeing (with chloranil) and finishing (with alkaline extraction)
Krematóriá/Crematoria
Motorové vozidlá, najmä spaľujúce pohonné látky s obsahom olova/Motor vehicles, particulary those burning leaded gasoline
Opaľovanie medených káblov/Smouldering of copper cables
Otvorené spaľovanie odpadov vrátane nekontrolovaného horenia skládok odpadov/Open burning of waste, including burning of landfill sites
Procesy špecifickej chemickej výroby, v ktorých vznikajú chemické látky uvádzané v prílohe C/Specific chemical production processes releasing chemicals listed in annex C
Rafinácia odpadových olejov/Waste oil refineries
Spaľovanie nebezpečných odpadov pri vypaľovaní cementu/Cement kilns firing hazardous waste
Spaľovanie odpadov/Waste incinerators
Tepelné postupy v metalurgii neuvádzané v prílohe C časť II/Thermal processes in the metallurgical industry not mentioned in annex C part II
Tepelné postupy v metalurgii/Thermal processes in the metallurgical industry
Úvod/Introduction
Výroba buničiny za použitia elementárneho chlóru alebo chemikálií, z ktorých vzniká elementárny chlór/Production of pulp using elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine
Zariadenia na spaľovanie dreva a inej biomasy/Firing installations for wood and other biomass fuels
Zariadenia na spaľovanie fosílnych palív v priemysle/Fossil fuel-fired utility and industrial boilers
Zneškodňovanie tiel uhynutých zvierat/Destruction of animal carcasses


Použitie príručky

Príručku môžu používať rôzne skupiny užívateľov zainteresovaných do implementácie Štokholmského dohovoru na národnej úrovni, tvorcovia politík a postojov, orgány štátnej správy, špecialisti, technológovia, prevádzkovatelia, iná odborná verejnosť a záujmové skupiny.

Pre jednotlivé skupiny užívateľov sú odporúčané tieto časti príručky:

Používateľ časť v príručke
Tvorcovia politík a postojov časti I, II, III
Orgány štátnej správy časti I, II, III, IV
Špecialisti, technológovia, prevádzkovatelia časti III, V a VI
Iní účastníci, odborná verejnosť a záujmové skupiny časti I až VI


Ďalšie informácie o problematike perzistentných organických látok (angl. POPs):

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/pops-manazment/narodny-realizacny-plan-stokholmskeho-dohovoru-pops/informacie/


© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)