Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Veľké spaľovacie zariadenia
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
1.1.Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: LCP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT)Reference Document for Large Combustion Plants
ISBN BREF-u: 978-92-79-74303-0
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/c31e5e11-db60-11e7-a506-01aa75ed71a1
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia
Iné súvisiace dokumenty:
IPPC Sector Guidance Note Combustion Activities
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.026 (10.09.2021)