ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Emisie zo skladovania nebezpečných látok
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
-prierezový BREF
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Odvetvie sa zaoberá skladovaním, prepravou a manipuláciou s kvapalinami, skvapalnenými plynmi a tuhými látkami, bez ohľadu na sektor alebo priemysel. Zameriava sa na emisie do ovzdušia, pôdy avody, najväčšia pozornosť sa však venuje práve emisiám do ovzdušia. Informácie o emisiách do ovzdušia vznikajúcich zo skladovania a manipulácie/prepravy pevných látok sa zameriavajú na tuhé znečisťujúce látky. V menšej miere sú riešené aj energia a hluk.
Skratka BREF-u: EFS
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách při omezování emisí ze skladování
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies