Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Informácia o uskutočnených stretnutiach národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel
Druh informácie: oznam
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2015
Anotácia:
Dňa 21. novembra 2014 sa na pôde Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) za účasti hlavného inšpektora integrovaného povoľovania a kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ing. Petra Šimurku a zástupcov jednotlivých relevantných prevádzkovateľov uskutočnilo ustanovujúce stretnutie národnej technickej pracovnej skupiny (NTPS) pre pripravovanú revíziu referenčného dokumentu o BAT Surface Treatment Using Organic Solvents - Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel (STS BREF).
Stretnutie dotknutých subjektov zvolala Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly. Národná technická pracovná skupina pre revíziu STS BREF v Slovenskej republike má za cieľ spracovanie „Initial Position“, stanoviska za SR ako aj pripomienok jej členov k revízii dokumentu STS BREF, k pripravovaným záverom o BAT, autorizáciu prekladu Záverov o BAT, ako aj nakoniec odborný preklad prijatého revidovaného dokumentu do slovenského jazyka.
V rámci ustanovujúceho zasadnutia prítomní členovia zvolili vedúceho TPS a sekretára. Vedúcou TPS sa stala Mgr. Michaela Ploszeková a sekretárom Ing. Cyril Burda zo SIŽP, útvar integrovaného povoľovania a kontroly (bat.centrum@sizp.sk).

Dňa 27. februára 2015 sa pôde Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) konalo druhé stretnutie Národnej technickej pracovnej skupiny pre revíziu referenčného dokumentu o BAT Surface Treatment Using Organic Solvents - Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel (STS BREF).
Hlavným cieľom stretnutia bolo informovanie o menovaní zástupcu za SR do Technical Working Group (TWG) pre revíziu STS BREF do Sevilly, dostupných informáciách o stave revízie z informačného systému EIPPCB - BATIS,  prediskutovanie návrhov postojov jednotlivých členov pracovnej skupiny k platnému (aktuálnemu) STS BREF, zadefinovanie základných požiadaviek na fungovanie NTPS pre revíziu STS BREF, ako aj odsúhlasenie postupu prípravy „Initial Position“ za SR.

Nasledujúce stretnutie NTPS pre revíziu STS BREF je plánované na koniec 2. štvrťroka 2015.
Pripojený súborPopis
pozvánka   (825KB) pozvánka na úvodné stretnutie TPS "Povrchové úpravy"
prezenčná listina   (401KB) prezenčná listina z 2. stretnutia TPS "Povrchové úpravy"
pozvánka   (254KB) pozvánka na 3. stretnutie TPS "Povrchové úpravy"
prezenčná listina   (330KB) prezenčná listina z 3. stretnutia TPS "Povrchové úpravy"
zápis zo stretnutia   (197KB) zápis z 3. stretnutia TPS "Povrchové úpravy"
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)