Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Národný workshop – povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum)
Druh informácie: pozvánka/prihláška
Dátum zverejnenia: 12.11.2018
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2018
Anotácia: Po úspešnom druhom ročníku dovoľujeme si vás pozvať na III. zasadnutie BAT Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách (z angl. Best Available Techniques – BAT).
BAT FÓRUM 2018 je tematicky a odborne zamerané na riešenia potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.
Viac informácií ako aj link na prihlásenie nájdete v pozvánke na stránke enviroportal.sk© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)