Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Revízia referenčného dokumentu pre kováčne a zlievarne
Druh informácie: výzva
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2018
Anotácia: Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre kováčne a zlievarne (Smitheries and Foundries Industry – SF BREF).
Revidovaný dokument sa týka činností uvedených
•    v PRÍLOHE I, Kategórie činností uvedených v článku 10 smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách
2.3.    Spracovanie železných kovov:
b)        prevádzka kováční s bucharmi, ktorých energia presahuje 50 kJ na jeden buchar, s tepelným výkonom presahujúcim 20 MW;
2.4.    Prevádzka zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň.
2.5.    Spracovanie neželezných kovov:
b)    tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzky zlievarne neželezných kovov, s taviacou kapacitou presahujúcou
4 tony za deň pri olove a kadmiu alebo 20 ton za deň pri ostatných kovoch.
•    v Prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „Zoznam priemyselných činností“, Kategórie priemyselných činností
2.3.    Spracovanie železných kovov:
b)        prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW;
2.4.    Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
2.5.    Spracovanie neželezných kovov:
b)    tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s  kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.
Z toho dôvodu SIŽP, BAT Centrum vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine „Kováčne a zlievarne“ o prihlásenie sa do tejto TPS v termíne do 28. septembra 2018 na e-mailových adresách cyril.burda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk.
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)