Register informácií o najlepších dostupných technikách
Činnosť štátnej správy v oblasti BAT - detail
Názov informácie: Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty
Druh informácie: výzva
Dátum zverejnenia: 24.07.2018
Rok, z ktorého informácia pochádza: 2018
Anotácia: Európska komisia dna 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (Slaughterhouses and Animal By-products Industries – SA BREF).

Revidovaný dokument sa týka činností uvedených v PRÍLOHE I - Kategórie činností uvedených v článku 10 smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách
6.4. a)         Prevádzka bitúnkov s kapacitou spracovania zabitých zvierat presahujúcou 50 ton za deň

6.5.             Zneškodňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania presahujúcou 10 ton za deň.

a v prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „Zoznam priemyselných činností“, Kategórie priemyselných činností

6.4. a)         Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.5.             Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

Z toho dôvodu SIŽP, BAT Centrum vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine „Bitúnky“ o prihlásenie sa do tejto TPS v termíne do 14. septembra 2018 na e-mailových adresách cyril.burda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk.© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)