Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Vyčiňovanie koží a kožušín
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 3.Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň.
6.11.Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Garbiarske operácie sa pozostávajú z postupnej premeny hnilobe podliehajúcich surových koží na useň, ktorá je stabilným materiálom použiteľným na výrobu veľkej rady kožiarskych produktov. Celý proces zahŕňa postupný rad chemických operácií a mechanických procesov, kde vyčiňovanie je základnou operáciou, ktorá je rozhodujúca pre stabilitu usne a jej prírodný charakter. Produkcia surových koží závisí od živočíšnej populácii a kapacite bitúnkov a je závislá od spotreby mäsa.
Vo svetovom meradle sa významné populácie dobytka nachádzajú v USA, Argentíne, krajinách bývalého ZSSR a v EÚ. Ovčie kože pochádzajú najmä z Nového Zélandu, Austrálie, krajín Blízkeho Východu a EÚ. Ako v prípade hovädzích koží, tak ovčích koží je EÚ tiež významným importérom.
EÚ je najväčším svetovým dodávateľom usní na medzinárodné trhy. Taliansko je najväčšou krajinou v Európe čo do počtu firiem, zamestnancov, rozsahu výroby a obratu. Predstavuje 15% podiel svetovej výroby hovädzích a teľacích usní a 60% tejto výroby v EÚ. Druhou v poradí je Španielsko, ktoré spolu s Francúzskom, Nemeckom a Spojeným kráľovstvom vytvárajú rovnováhu v európskom kožiarskom priemysle. Podiel EÚ na svetovom trhu s usňami má klesajúcu tendenciu v súvislosti s rozvojom kožiarskeho priemyslu v ostatných častiach sveta, najmä v Ázii a Strednej a Južnej Amerike.
Garbiarne v EÚ sú napospol menšej veľkosti, len 10 z nich zamestnáva viac ako 200 osôb. 1% garbiarní zamestnáva 101-200 osôb a 8,5% zamestnáva 21-100 osôb. Firmy sú všeobecne rodinného typu s dlhou tradíciou. Najvýznamnejším výstupom garbiarní EÚ sú usne pre obuvnícku výrobu (50% podiel). Odevný priemysel odoberá 20% produkcie usní v EÚ. Čalúnnické usne nábytkárske a automobilové predstavujú 17% podiel a galantérne usne 13% podiel všetkých vyrobených usní.
Kožiarsky priemysel je náročný na suroviny a pracovnú silu. Surové kože sa podieľajú 50-70% na výrobných nákladoch, pracovná sila 7-15%, chemikálie okolo 10%, energie 3%. Náklady na ochranu životného prostredia tvoria v EÚ približne 5% podiel z obratu garbiarní.
Kožiarsky priemysel je potenciálne znečisťujúcim odvetvím. Environmentálne dopady, ktoré je potrebné vziať do úvahy, zahŕňajú nielen zaťaženie prostredia klasickými znečisťujúcimi látkami, ale tiež používanie niektorých chemikálií ako napríklad biocídy, tenzidy a organické rozpúšťadlá, ktoré môžu byť nešetrné voči životnému prostrediu.
Garbiarne v EÚ zvyčajne vypúšťajú odpadové vody do väčších čistiarní, a to buď komunálnych alebo spoločných čistiarní pre väčší počet garbiarní. Menší počet garbiarní vypúšťa odpadové vody po ich vyčistení priamo do povrchových vôd. Väčšina garbiarní vypúšťajúcich odpadové vody do verejnej kanalizačnej siete, má pritom predradené svoje vlastné čistenie, a to v rozsahu od predčistenia až po biologické čistenie. 80 - 90% garbiarní vo svete používa chromité soli k vyčiňovaniu. Stupeň nebezpečnosti chrómu voči životnému prostrediu býva pritom jedným z najviac diskutovaných problémov medzi garbiarňami a orgánmi štátnej a verejnej správy.
Skratka BREF-u: TAN
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Tanning of Hides and Skins
ISBN BREF-u: 978-92-79-32947-0 (pdf)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento referenčný dokument pre vyčiňovanie koží a kožušín pokrýva nasledujúce kategórie priemyselných činností uvedené v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ, konkrétne:
6.3: vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň;
6.11: nezávislé prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271 / EHS a ktoré vypúšťajú prevádzky vykonávajúce činnosti uvedené v oddiele 6.3.
Tento dokument zahŕňa najmä hlavné procesy pri vyčiňovaní koží a kožušín a súvisiace činnosti; toto zahŕňa celý proces alebo akúkoľvek jeho časť, počínajúc surovou kožou a končiac usňou.
Dôležitým problémom pri implementácii smernice 2010/75/EÚ v oblasti vyčiňovania koží a kožušín je zníženie emisií do vôd; efektívne využívanie energie a vody; minimalizácia, zhodnocovanie a recyklácia zvyškov z výroby; ako aj efektívne zavádzanie systémov environmentálneho a energetického manažmentu.
Dokument BREF obsahuje sedem kapitol. Kapitoly 1 a 2 poskytujú všeobecné informácie o vyčiňovaní koží a kožušín a o priemyselných procesoch a technikách používaných v tomto sektore. Kapitola 3 poskytuje údaje a informácie o environmentálnej výkonnosti prevádzok z hľadiska súčasných emisií, spotreby surovín, vody a energie, vzniku odpadu. V kapitole 4 sú opísané techniky na predchádzanie alebo zníženie vplyvu prevádzok na životné prostredie. V kapitole 5 sú uvedené závery o BAT, ako sú definované v článku 3 ods. 12 smernice na vyčiňovanie koží a kožušín. Kapitoly 6 a 7 sú venované novým technikám a záverečným poznámkam a odporúčaniam pre budúcu prácu v tomto sektore.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2013/84/EÚ z 11. februára 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušín
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)