Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba skla
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
3.3.Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
3.4.Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: GLS
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass
ISBN BREF-u: 978-92-79-28284-3 (pdf)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Tento referenčný dokument sa týka priemyselných činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ, konkrétne:
- 3.3. výroba skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 ton za deň;
- 3.4. tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vlákien s taviacou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň.
Nezameriava sa na nasledujúce činnosti:
- výroba vodného skla, na ktorú sa vzťahuje referenčný dokument "Veľkoobjemové anorganické chemikálie – pevné a iné látky" (LVIC-S);
- výroba polykryštalickej vlny;
- výroba zrkadiel, na ktorú sa vzťahuje referenčný dokument "Povrchová úprava s použitím organických rozpúšťadiel" (STS).
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2012/134/EÚ z 28. februára 2012,ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)