Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba a spracovanie neželezných kovov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
2.1.Praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy.
2.5. bod a)Výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi.
2.5. bod b)Tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.
6. 8.Výroba uhlíka – ide o uhlie pálené pri vysokej teplote – alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u: Výroba rádioaktívnych kovov a výroba komponentov, ako sú polovodiče, je vylúčená z tohto dokumentu.
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: NFM
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries
ISBN BREF-u: 978-92-79-69655-8
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Referenčný dokument popisuje tieto postupy a činnosti:
- primárnu a sekundárnu výrobu neželezných kovov;
- výrobu oxidu zinočnatého z plynu vznikajúceho počas výroby iných kovov;
- výrobu zlúčenín niklu z kvapalín vznikajúcich pri výrobe kovu;
- výrobu silikokalcia (CaSi) a kremíka (Si) v rovnakej peci, aká sa používa na výrobu ferosilícia;
- recykláciu hliníkovej soľnej trosky;
- výrobu uhlíkových a/alebo grafitových elektród;
- výrobu oxidu hlinitého z bauxitu majúceho prednosť pred výrobou primárneho hliníka. Ide o stupeň predúpravy, ktorá by mohla byť uskutočňovaná v doloch alebo hutiach. Je neoddeliteľnou súčasťou výroby kovu, keď sa uskutočňuje v hutiach.


Nevzťahuje na tieto činnosti ani procesy:
- spekanie železnej rudy. Na spekanie železnej rudy sa vzťahuje referenčný dokument pre výrobu železa a ocele;
- výrobu kyseliny sírovej založenú na plynoch SO2 z výroby neželezných kovov. Na túto výrobu kyseliny sírovej sa vzťahuje referenčný dokument pre veľkoobjemovú výrobu anorganických chemikálií – amoniaku, kyselín a hnojív;
- zlievárne, na ktoré sa vzťahuje referenčný dokument pre kovospracujúci a zlievarenský priemysel.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)