Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Spracovanie železných kovov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
2.3. bod a)Prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu.
2.3. bod c)Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u: 2.3. b)         Prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW;
2.4.             Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: FMP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Ferrous Metals Processing Industry
ISBN BREF-u: 978-92-76-59143-6
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento referenčný dokument o najlepších dostupných technikách v oblasti spracovania železných kovov odráža výmenu informácií uskutočnenú podľa článku 16(2) Smernice Rady  96/61/EC. Na dokument je nutné sa dívať vo svetle predhovoru, ktorý popisuje ciele dokumentu a jeho použitie.

Tento BREF dokument má 4 časti (A – D). Časti A až C sa týkajú rôznych priemyselných podsektorov sektora spracovania železných kovov:
A - Tvárnenie za studena a za tepla;
B - Kontinuálna povrchová úprava – pokovovanie ;
C - Periodická galvanizácia.
Táto štruktúra bola zvolená kvôli rozdielom v podstate a rozsahu činností definovaných termínom FMP (spracovanie železných kovov).

Časť D obsahuje technický popis mnohých opatrení na ochranu životného prostredia - techník, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní BAT vo viac než jednom podsektore. Tento postup bol zvolený kvôli tomu, aby sme sa vyhli opakovaniu technických popisov v troch kapitolách 4. Tieto popisy je potrebné vždy posudzovať v spojitosti so špecifickejšími informáciami, ktoré sa týkajú aplikácie v jednotlivých podsektoroch, ktorá je uvedená v príslušnej kapitole 4.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/2110 z 11. októbra 2022 ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre priemysel spracovania železných kovov
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)