Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba chlóru a alkalických hydroxidov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.2 bod a)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.
4.2. bod c)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
BREF sa nezaoberá nasledujúcimi aspektami výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (keďže sa na ne vzťahuje referenčný dokument o BAT v odvetví úpravy a riadenia odpadových vôd a plynov v chemickom priemysle):
- čistenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd umiestnenej na konci procesu;
- systémy environmentálneho manažérstva;
- emisie hluku.
Krátky popis priemyselného odvetvia: Odvetvie sa týka výroby určitých plynov a zásad (napr. chlór, vodík, hydroxid draselný a hydroxid sodný) elektrolýzou soľného roztoku. Ide najmä o tieto procesy a činnosti:
- skladovanie soli;
- príprava, rafinácia a opätovné nasýtenie soľanky;
- elektrolýza roztoku soli;
- zahusťovanie, rafinácia, skladovanie hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného a manipulácia s nimi;
- chladenie, sušenie, rafinácia, stláčanie, skvapalňovanie, uskladňovanie chlóru a manipulácia s ním;
- chladenie, rafinácia, stláčanie, uskladňovanie vodíka a manipulácia s ním;
- prechod zariadení s ortuťovou elektrolýzou na technológiu membránovej elektrolýzy;
- vyradenie zariadení s ortuťovými elektrolyzérmi z prevádzky;
- sanácia závodov na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.

Odvetvie nazahŕňa tieto činnosti ani procesy:
- výroba chlóru elektrolýzou kyseliny chlorovodíkovej;
- výroba chlorečnanu sodného elektrolýzou soľného roztoku; na tento proces sa vzťahuje referenčný dokument o BAT v odvetví veľkokapacitnej výroby anorganických chemikálií – pevných a iných látok;
- výroba zásad alebo kovov alkalických zemín a chlóru tavnou elektrolýzou; na tento proces sa vzťahuje referenčný dokument o BAT v odvetví výroby neželezných kovov;
- výroba zvláštnych chemikálií ako alkoholátov, ditioničitanov a alkalických kovov použitím amalgámu alkalických kovov vyrobeného technikou ortuťovej elektrolýzy;
- výroba chlóru, vodíka alebo sodíka/draslíka inými procesmi ako elektrolýzou.
Skratka BREF-u: CAK
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques(BAT)Reference Document for the Production of Chlor-alkali
ISBN BREF-u: 978-92-79-40945-5 (PDF)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EU v odvetví výroby chlóru a alkalických hydroxidov sú konverzia a vyradenie výrobných prevádzok, konverzia azbestovej diafragmovej výroby a používanie bezazbestových diafragiem, spotreba elektriny a emisie chlóru do ovzdušia a vody. Dokument BREF obsahuje sedem kapitol. 
Kapitoly 1 a 2 uvádzajú všeobecné informácie o odvetví výroby chlóru a alkalických hydroxidov, a o priemyselných procesoch a technikách používaných v tomto odvetví.
 Kapitola 3 poskytuje údaje a informácie, ktoré sa týkajú vplyvu činnosti zariadení na životné prostredie z hľadiska bežných súčasných emisií, spotreby surovín, vody a energie a produkcie odpadov. 
Kapitola 4 popisuje techniky prevencie a znižovania vplyvu zariadení z tohto odvetvia na životné prostredie. 
V kapitole 5 sú uvedené závery o BAT pre chlor-alkalický priemysel, ako ich definuje čl. 3 ods. 12 smernice. 
Kapitoly 6 a 7 sú venované novo vznikajúcim technikám, a tiež záverečným poznámkam a odporúčaniam pre budúcu prácu v tomto odvetví.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2013/732/EÚ z 9. decembra 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)