Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Priemyselné chladiace systémy
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:

Krátky popis priemyselného odvetvia:
Priemyselné chladiace systémy sú obmedzené na systémy pre odoberanie odpadového tepla z akéhokoľvek média (akejkoľvek látky) použitím výmeny tepla s vodou a/alebo vzduchom pre zníženie teploty tohto média smerom k hladinám (teploty) okolí. Toto zahrňuje len časť chladiacich systémov, vylučuje ale problematiku chladív ako je čpavok a CFC(s) (tzn. úplne halogenované uhľovodíky). Tiež priame kontaktné chladenie a barometrické kondenzátory nie sú posudzované, pretože sa považujú za príliš špecifické vo vzťahu k procesu.
Sú tu zahrnuté priemyselné chladiace systémy:
- prietokové chladiace systémy (s chladiacou vežou, alebo bez chladiacej veže);
- otvorené recirkulačné chladiace systémy (mokré chladiace veže);
- chladiace systémy s uzavretým okruhom;
- vzduchom chladené  chladiace systémy;
- mokré  chladiace systémy s uzavretým okruhom;
- kombinované mokré/suché (hybridné) chladiace systémy.
Skratka BREF-u: ICS
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/industrial-cooling-systems
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento referenčný dokument sa vzťahuje na najlepšie dostupné techniky pre priemyselné chladiace sústavy. Ide o prierezový dokument, ktorý je zameraný na zvyčajne používané chladiace sústavy v rozsahu priemyselných aktivít uvedených v prílohe I Smernice o IPKZ. Priemyselné sektory s veľkou dôležitosťou sú priemysel chemický, potravinársky, sklársky, priemysel železa a ocele, rafinérie, priemysel na výrobu celulózy a papiera, a spaľovne. Samostatná príloha je venovaná energetickému priemyslu, ktorý má tiež rozsiahly vplyv na životné prostredie. Tomuto sektoru bola venovaná osobitná pozornosť a boli posúdené všetky rozdielnosti medzi elektrárňami a inými priemyselnými aktivitami. Napriek tomu, že zariadenia na výrobu jadrovej energie nie sú súčasťou prílohy I Smernice o IPKZ, sú v tomto dokumente posúdené použité environmentálne techniky tam, kde sa vzťahujú k chladiacim sústavám konvenčných častí týchto zariadení. Chladiace sústavy malých spaľovacích prevádzok a sústav pre klimatizáciu vzduchu ako pre priemyselné, tak aj pre domáce použitie, nie sú súčasťou tohto referenčného dokumentu a sú z neho vylúčené.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)