Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Prieskum a ťažba uhľovodíkov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: HC
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production
ISBN BREF-u: 978-92-76-01443-0
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9265d2b-574d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-93598867
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: BREF pre prieskum a ťažbu uhľovodíkov bol vypracovaný na základe oznámení Európskej komisie o stratégii európskej energetickej bezpečnosti (COM(2014) 330 final) a o prieskume a výrobe uhľovodíkov (ako je bridlicový plyn) pomocou vysokoobjemového hydraulického štiepenia v EÚ (COM(2014) 23 v konečnom znení/2). HC BREF nie je súčasťou výmeny informácií podľa smernice IED/IPPC.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)