Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.Chemický priemysel
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: WGC
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector
ISBN BREF-u: 978-92-76-61947-5
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spoločné systémy nakladania s odpadovými plynmi a ich spracovanie v chemickom sektore je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako to vyžaduje článok 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. BREF pre spoločné systémy nakladania s odpadovými plynmi a ich spracovanie v chemickom sektore sa vzťahuje na manažment a nakladanie s riadenými a difúznymi emisiami do ovzdušia, pochádzajúcimi z rôznych zdrojov a súvisiacimi s chemickými výrobnými procesmi uvedenými v bodoch 4.1 až 4.6 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Dokument BREF pozostáva zo šiestich hlavných kapitol. Všeobecné informácie o chemickom priemysle v Európe (priemyselný a hospodársky rozvoj, geografické rozloženie) a príslušné látky znečisťujúce ovzdušie s pôvodom v chemickom odvetví sú uvedené v kapitole 1. V kapitole 2 sa uvádza prehľad súčasných úrovní emisií týkajúcich sa riadených a difúznych emisií do ovzdušia z chemických výrobných procesov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument BREF. V kapitole 3 sa uvádzajú všeobecné techniky, ktoré sa majú zohľadniť pri stanovovaní BAT na zníženie riadených a difúznych emisií do ovzdušia (t. j. všeobecne používané techniky) z chemických výrobných procesov. V kapitole 4 sa uvádzajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ) vrátane BAT, ktoré sa všeobecne uplatňujú na chemický sektor, na ktorý sa vzťahuje tento dokument BREF, a v prípade potreby aj najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé odvetvia. Kapitola 5 neobsahuje žiadne informácie o nových technikách (v súvislosti s touto témou sa neuskutočnila žiadna výmena informácií). Záverečné poznámky a odporúčania pre budúcu prácu sú uvedené v kapitole 6.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/2427 zo 6. decembra 2022, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spoločné systémy nakladania s odpadovými plynmi a ich čistenia v chemickom odvetví
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)