Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Spracovanie odpadu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: WT
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment
ISBN BREF-u: 978-92-79-94038-5
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spracovanie odpadu je výsledkom výmeny informácií začatej úvodným stretnutím, ktoré sa konalo od 25. do 28. novembra 2013. Zber informácií prebiehal v rokoch 2014 a 2015 a záverečné stretnutie sa uskutočnilo v marci 2017. Dokument obsahuje informácie o týchto procesoch spracovania odpadu: 
– mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu 
– mechanické spracovanie zariadení obsahujúcich VFC (prchavé fluórované uhľovodíky) a VHC (prchavé uhľovodíky
– mechanické spracovanie odpadov s výhrevnou hodnotou 
– aeróbne spracovanie odpadov 
– anaeróbne spracovanie odpadov 
– mechanicko-biologická úprava(MBT) 
– fyzikálno-chemické spracovanie pevného a pastového odpadu 
– opätovná rafinácia odpadového oleja 
– fyzikálno-chemické spracovanie odpadu s výhrevnou hodnotou 
– regenerácia použitých rozpúšťadiel 
– fyzikálno-chemické a/alebo biologické spracovanie kvapalného odpadu na báze vody 
– regenerácia/získavanie komponentov pre znižovanie znečistenia 
– odpady z čistenia dymových plynov (FGT)
– zhodnocovanie zložiek z použitých katalyzátorov 
– spracovanie vykopanej kontaminovanej pôdy 
– spracovanie odpadu obsahujúceho perzistentné organické znečisťujúce látky 
– úprava odpadu obsahujúceho ortuť
Závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „závery o BAT“) uvedené v tomto dokumente sa týkajú týchto činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ:
5.1.
Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:
a) biologická úprava;
b) fyzikálno—chemická úprava;
c) zmiešavanie alebo miešanie pred podstúpením ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ;
d) uloženie do ďalších obalov pred podstúpením ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ;
e) spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel;
f) recyklácia alebo spätné získavanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov;
g) regenerácia kyselín alebo zásad;
h) zhodnocovanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia;
i) zhodnocovanie komponentov z katalyzátorov;
j) prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
5.3.
a) Zneškodňovanie odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 50 ton za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností okrem činností, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 91/271/EHS (1):
i) biologická úprava;
ii) fyzikálno—chemická úprava;
iii) predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;
iv) spracovanie popola;
v) spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok;

b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 75 ton za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/271/EHS:
i) biologická úprava;
ii) predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;
iii) spracovanie popola;
iv) spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.
Ak je jedinou činnosťou v rámci spracovania odpadu anaeróbna digescia, kapacitným prahom pre túto činnosť je 100 ton za deň.
5.5.
Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, pokým sa nevykonajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, s celkovou kapacitou presahujúcou 50 ton, s výnimkou dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, pokým sa neodvezie.
6.11.
Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, ktorá vykonáva činnosti uvedené v bodoch 5.1, 5.3 alebo 5.5 vyššie.

V súvislosti s vyššie uvedeným nezávisle prevádzkovaným čistením odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS, tieto závery o BAT zahŕňajú aj kombinované čistenie odpadových vôd z rôznych zdrojov, ak hlavná záťaž znečisťujúcou látkou pochádza z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.3 alebo 5.5 vyššie.
Tieto závery o BAT sa netýkajú:
— povrchového ukladania,
 —zneškodňovania alebo recyklácie mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu, ktoré je opísané v bode 6.5 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, pokiaľ sa naň vzťahujú závery o BAT pre bitúnky a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (SA),
— spracovania hnoja v poľnohospodárskych podnikoch, pokiaľ sa naň vzťahujú závery o BAT pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (IRPP),
— priameho zhodnocovania (bez predúpravy) odpadu ako náhrady surovín v prevádzkach vykonávajúcich činnosti, na ktoré sa vzťahujú iné závery o BAT, napr.:
— priameho zhodnocovania solí olova (napr. z batérií), zinku alebo hliníka či zhodnocovanie kovov z katalyzátorov. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov (NFM),
— spracovania papiera na recykláciu. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (PP),
— využitia odpadu ako paliva/suroviny v cementárskych peciach. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (CLM),
— (spolu)spaľovania odpadu, pyrolýzy a splyňovania. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT týkajúce sa spaľovania odpadov (WI) alebo závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP),
—skládok odpadov. Tie upravuje smernica Rady 1999/31/ES (2). Smernica 1999/31/ES upravuje najmä trvalé a dlhodobé podzemné ukladanie (? 1 rok pred zneškodnením, ? 3 roky pred zhodnotením),
— rekultivácie kontaminovanej pôdy in situ (t. j. nevykopanej pôdy),
— spracovania trosky a spodného popola. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT týkajúce sa spaľovania odpadov (WI) a/alebo závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP),
— tavenia kovového šrotu a materiálov s obsahom kovu. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov (NFM), závery o BAT pre výrobu železa a ocele (IS) a/alebo závery o BAT pre kovospracujúci a zlievarenský priemysel (SF),
— regenerácie odpadových kyselín a zásad, pokiaľ sa na ňu vzťahujú závery o BAT pre spracovanie železných kovov,
— spaľovania palív, pokiaľ pri ňom nevznikajú horúce plyny, ktoré by sa dostávali do priameho kontaktu s daným odpadom. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 (3).
Ďalšími závermi o BAT a referenčnými dokumentmi potenciálne súvisiacimi s činnosťami, na ktoré sa vzťahujú tieto závery o BAT, sú:
— hospodárska únosnosť a medzizložkové vplyvy (ECM),
— emisie vznikajúce pri skladovaní (EFS),
— energetická efektívnosť (ENE),
— monitorovanie emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (ROM),
— výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého (CLM),
— systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (CWW),
— intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (IRPP).


Závery o BAT v slovenskom jazyku: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)