Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba dosiek na báze dreva
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 1. bod c)Výroba v priemyselných zariadeniach jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Odvetvie je zamerané na výrobu dosiek na báze dreva. Dosky na báze dreva zahŕňajú drevotrieskové dosky, OSB dosky a drevovláknité dosky vyrábané mokrým alebo suchým procesom.
Ide o tieto činnosti:
skladovanie drevených surovín a prípravu drevených častíc;
sušenie drevených častíc a vlákien, vrátane rafináciu vlákien;
tvárnenie a lisovanie;
chladenie a povrchová úprava.
Vzťahuje sa aj na činnosti ako sú:
výroba impregnovaných papierov s obsahom živíc;
spaľovacie zariadenia vyrábajúce horúce plyny pre priame sušenie.
Skratka BREF-u: WBP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Wood-based Panels
ISBN BREF-u: ISBN 978-92-79-54949-6 (PDF)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o BAT (BREF) s názvom "Výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva" je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. BREF na výrobu dosiek na báze dreva sa vzťahuje na činnosti uvedené v oddiele 6.1 písm. c) prílohy I k smernici 2010/75/EÚ. Dokument sa zaoberá najmä týmito procesmi a činnosťami: • výroba dosiek na báze dreva suchými alebo mokrými procesmi, vrátane výroby drevotrieskových dosiek (PB), dosiek s orientovanými vláknami (OSB), drevovláknitých dosiek strednej hustoty (MDF), drevovláknitých dosiek s nízkou hustotou (LDF) a vysokohustotných drevovláknitých dosiek (HDF) vyrobených v suchom procese; • drevovláknité dosky vrátane pevných dosiek (RB) a pružných dosiek (FB) vyrobených suchým procesom; • drevovláknité dosky vrátane mäkkých dosiek (SB) a tvrdých dosiek (HB) vyrobených v mokrom procese. Tento dokument sa vzťahuje na všetky činnosti od skladovania surovín až po hotovú surovinu pripravenú na skladovanie. Tento dokument sa okrem toho zaoberá nasledujúcimi činnosťami, ktoré sa považujú za činnosti priamo súvisiace s hlavnou činnosťou v prílohe I oddiele 6.1 písm. c), aj keď priamo súvisiaca činnosť nie je nevyhnutne samotnou činnosťou uvedenou v prílohe I: • miestne spaľovacie zariadenia (vrátane motorov), ktoré vyrábajú horúce plyny pre priamo vyhrievané sušiarne bez obmedzenia kapacity; • výroba impregnovaného papiera so živicami. Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EÚ v odvetví výroby dosiek na báze dreva sú emisie prachu, formaldehydu a prchavých organických zlúčenín do ovzdušia zo sušičiek a lisov. Tento dokument BREF obsahuje sedem kapitol. V kapitolách 1 a 2 sa uvádzajú všeobecné informácie o odvetví výroby dosiek na báze dreva a o spoločných priemyselných procesoch a technikách používaných v celom odvetví. V kapitolách 3 a 4 sa uvádzajú informácie a údaje týkajúce sa používaných procesov a techník v tomto odvetví; environmentálne vlastnosti zariadení z hľadiska súčasných emisií, spotreby surovín, vody a energie, ako aj tvorby odpadu; techniky na prevenciu a/alebo zníženie emisií z prevádzok na výrobu dosiek na báze dreva. V kapitole 5 sa predkladajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice pre odvetvie výroby dosiek na báze dreva. V kapitole 6 sú uvedené nové techniky. Kapitola 7 je venovaná záverečným poznámkam a odporúčaniam pre budúcu prácu v tomto odvetví.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119 z 20. novembra 2015, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)