Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Energetická účinnosť
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: ENE
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/energy-efficiency
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Tento dokument sa zaoberá zvyšovaním energetickej účinnosti v priemyselných prevádzkach. Poskytuje všeobecné usmernenia o tom, ako pristupovať k otázkam súvisiacim s energetickou efektívnosťou, ako ich posudzovať, implementovať a riešiť spolu so zodpovedajúcimi postupmi povoľovania a kontroly.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)