Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba polymérov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.1. bod a)Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky.
4.1. bod b)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.
4.1. bod c)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny síry.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: POL
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-polymers
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa zameriava na výrobu polymérnych materiálov v závodoch v priemyselnom meradle, akými sú: 

• základné plastové materiály (syntetické vlákna a celulózové vlákna)
• syntetické kaučuky
• uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice. 

Tento BREF sa vzťahuje na obrovskú škálu vyrábaných látok. Dokument preto opisuje výrobu polymérov vybraných podľa objemu výroby a potenciálneho vplyvu ich výroby na životné prostredie, ako aj dostupnosti údajov. Dokument BREF sa zaoberá jednotkovými procesmi a jednotkovými operáciami, ktoré sú relevantné pre životné prostredie, ako aj obvyklou infraštruktúrou, ktorá sa nachádza na typických lokalitách. Poskytuje všeobecné usmernenia pre počiatočné fázy navrhovania procesov. Dokument sa zaoberá úpravami procesov, prevádzkou a údržbou zariadenia, a najmä riadením tokov odpadu, ktorým sa nedá vyhnúť.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)