Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba špeciálnych organických chemikálií
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.1. bod j)Výroba organických chemikálií, ktorými sú farbivá a pigmenty.
4.4.Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.
4.5.Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.
4.6.Výroba výbušnín.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: OFC
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/manufacture-organic-fine-chemicals
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa zameriava na výrobu organických chemikálií v šaržiach vo viacúčelových závodoch a zaoberá sa výrobou širokej škály organických chemikálií. Niektoré výrobné závody môžu mať aj špecializované výrobné linky pre výrobky väčšieho objemu sériovou, polo-sériovou alebo nepretržitou prevádzkou. Zoznam nie je vyčerpávajúci, ale zahŕňa napríklad: 

• farbivá a pigmenty
• prípravky na ochranu rastlín a biocídy
• farmaceutické výrobky (chemické a biologické procesy)
• organické výbušniny
• medziprodukty ekologickej poľnohospodárskej výroby
• špecializované povrchovo aktívne látky
• arómy a vône
• feromóny
• zmäkčovadlá
• vitamíny
• optické zjasňovače 
• spomaľovače horenia.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)