Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Špeciálne anorganické chemikálie
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.2 bod a)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.
4.2. bod b)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá.
4.2. bod c)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný.
4.2. bod d)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú soli, a to chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný.
4.2. bod e)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.
4.3.Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.
4.4.Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.
4.5.Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.
4.6.Výroba výbušnín.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: SIC
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa vzťahuje na chemické prevádzky na výrobu špeciálnych anorganických chemikálií, ako sú: 

• špeciálne anorganické pigmenty
• silikóny
• zlúčeniny fosforu (PCl3, POCl3, PCl5)
• anorganické výbušniny
• kyanidy (NaCN, KCN) 
• rozpustné anorganické soli niklu (sírany, chloridy, uhličitany a dusičnany).
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)