Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
3.1. bod a)Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
3.1. bod b)Výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
3.1. bod c)Výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:

- výroba oxidu horečnatého mokrým spôsobom, pri ktorom sa ako vstupný materiál používa chlorid horečnatý – na tento výrobný proces sa zameriava Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách výroby veľkoobjemových anorganických chemických látok – pevných a iných látok (LVIC-S);

- výroba dolomitického vápna s ultra nízkym obsahom uhlíka (t. j. zmes oxidov vápnika a horčíka vyprodukovaná pri takmer úplnej dekarbonizácii dolomitu (CaCO3 .MgCO3 ), zvyškový obsah CO2 v danom produkte je nižší ako 0,25 % a objemová hustota je výrazne < 3,05 g/cm3 );
- šachtové pece na výrobu cementového slinku;

- činnosti, ktoré priamo nesúvisia s primárnou činnosťou, napr. ťažba v lomoch.

Krátky popis priemyselného odvetvia: Toto odvetvie popisuje postupy pri výrobe cementu a vápna. Ide hlavne o činnosti ako sú:
- skladovanie a príprava surovín;
- skladovanie a príprava palív;
- pece;
- príprava a skladovanie výrobkov;
- balenie a expedícia.
Skratka BREF-u: CLM
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide
ISBN BREF-u: 978-92-79-32944-9 (pdf)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Referenčný BAT dokument s názvom "Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého" je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými odvetviami, mimovládnymi organizáciami podporujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako to požaduje článok 13 (1) smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument je publikovaný Európskou komisiou podľa článku 13 (6) smernice.

Tento BREF pre výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého sa vzťahuje na činnosti uvedené v prílohe I smernice 2010/75 / EÚ, konkrétne: 
3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:
a) výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou presahujúcou 500 ton za deň alebo v iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 ton za deň;
b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 ton za deň;
c) výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 ton za deň.

Dokument sa tiež vzťahuje na súvisiace činnosti, ktoré môžu mať vplyv na emisie či znečistenie. Dôraz pri výrobe cementu, vápna a oxidu horečnatého je kladený zníženie emisií do ovzdušia; efektívne využívanie energie a vstupných  surovín; minimalizáciu, regeneráciu a recykláciu vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe; rovnako ako aj na ochranu životného prostredia a hospodárenie s energiou. BREF obsahuje 4 hlavné kapitoly: kapitola 1 sa týka výroby cementu, kapitola 2 výroby vápna, kapitola 3 priemyslu oxidu horečnatého suchým procesom. Časti 1 a 2 každej kapitoly poskytujú všeobecné informácie o príslušnom priemyselnom sektore a o priemyselných postupoch a technikách používaných v tomto odvetví. Časť 3 v každej kapitole poskytuje údaje a informácie týkajúce sa súčasnej úrovne spotreby surovín, vody, využívania energie, vzniku odpadov a emisií v jestvujúcich prevádzkach a ich vplyve na životné prostredie. Časť 4 kapitol popisuje detailnejšie techniky, na prevenciu a kde to nie je možné na zníženie vplyvu prevádzok na životné prostredie. Sekcia 5 všetkých kapitol prezentuje informácie týkajúce sa "novo vznikajúcich techník", ako sú definované v článku 3 (14) smernice. Kapitola 4 uvádza závery BAT, ako je definované v článku 3 (12) smernice.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2013/163/EÚ z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)