Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
5.5.Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokým sa nevykonajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t, okrem dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, v lehote ustanovenej osobitnými predpismi.
6.11.Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: STS
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals
ISBN BREF-u: 978-92-76-26824-6
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako vyžaduje článok 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (ďalej len „smernica“). Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. Dokument BREF o povrchovej úprave pomocou organických rozpúšťadiel sa vzťahuje na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, ako aj na konzerváciu dreva a výrobkov z dreva použitím chemikálií uvedených v oddieloch 6.7 a 6.10 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ. Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EÚ pri povrchovej úprave pomocou organických rozpúšťadiel (STS) a konzervácie dreva chemickými látkami sú emisie do ovzdušia a vody, ako aj spotreba energie a vody. V kapitole 1 sa uvádzajú všeobecné informácie o sektore STS a o hlavných environmentálnych problémoch spojených s používaním týchto látok. V kapitolách 2 až 14 sa uvádzajú uplatňované procesy, súčasné úrovne emisií a spotreby, techniky, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní BAT pre odvetvia STS, na ktoré sa vzťahujú tieto kapitoly. V kapitole 15 sa uvádzajú všeobecné informácie, uplatňované procesy, súčasné úrovne emisií a spotreby, techniky, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní BAT pre odvetvie konzervácie dreva. V kapitole 16 sa uvádzajú opisy ďalších sektorov STS, v prípade ktorých sa neuskutočnil zber údajov prostredníctvom dotazníkov. Všeobecné techniky, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní BAT (t. j. tie techniky, ktoré sa vo veľkej miere používajú v odvetví STS) sú uvedené v kapitole 17. Kapitola 18 obsahuje závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice, a to všeobecné aj odvetvové. V kapitole 19 sa stanovujú nové techniky pre odvetvia STS a WPC. Záverečné poznámky a odporúčania pre budúcu prácu sú uvedené v kapitole 20.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)