Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Spaľovanie odpadu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
5.2. bod a)Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.
5.2. bod b)Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: WI
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration
ISBN BREF-u: 978-92-76-12993-6
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu je súčasťou série dokumentov prezentujúcich výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami podporujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou, vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako to vyžaduje článok 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (ďalej len „smernica“). Tento dokument zverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. BREF pre spaľovanie odpadu zahŕňa zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a odstraňovanie alebo zhodnocovanie odpadov zahŕňajúce úpravu trosky a/alebo spodného (lôžkového) popola zo spaľovania odpadu. Medzi dôležité otázky implementácie smernice 2010/75/EÚ v sektore spaľovania odpadov patria emisie do ovzdušia, emisie do vody a efektívnosť získavania energie a materiálov z odpadov. Kapitola 1 poskytuje všeobecné informácie o sektore WI. Kapitola 2 poskytuje informácie o spoločných procesoch a všeobecných technikách, ktoré sa používajú v sektore WI na: predbežnú úpravu, skladovanie a manipuláciu s rôznymi druhmi odpadu; tepelné spracovanie; rekuperáciu energie; čistenie spalín; čistenie odpadovej vody; a spracovanie pevných zvyškov. Kapitola 3 uvádza aktuálny rozsah úrovní emisií a spotreby uvádzaných v sektore WI. Techniky, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri určovaní BAT (t. j. techniky, ktoré sa široko používajú v sektore WI) sú uvedené v kapitole 4. Kapitola 5 uvádza závery o BAT, ako sú definované v článku 3 ods. 12 smernice. V kapitole 6 sú uvedené informácie o „nových technikách“ definovaných v článku 3 ods. 14 smernice. Kapitola 7 obsahuje záverečné poznámky a odporúčania pre budúcu prácu.

Tieto závery o BAT sa týkajú týchto činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ:

5.2. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu v spaľovniach odpadov:
a) v prípade odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou presahujúcou 3 tony za hodinu;
b) v prípade nebezpečného odpadu s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň.

5.2. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov:
a) v prípade odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou presahujúcou 3 tony za hodinu;
b) v prípade nebezpečného odpadu s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň;
ktorých hlavným účelom nie je výroba materiálnych výrobkov a v prípade ktorých je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 • spaľuje sa len odpad iný ako odpad vymedzený v článku 3 bodu 31 písm. b) smernice 2010/75/EÚ,
 • viac ako 40 % vznikajúceho tepla pochádza z nebezpečných odpadov,
 • spaľuje sa zmesový komunálny odpad.

5.3. a) Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou presahujúcou 50 ton za deň, ktoré zahŕňa spracovanie trosky a/alebo lôžkového (spodného) popola zo spaľovania odpadu.

5.3. b)
Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou presahujúcou 75 ton za deň, ktoré zahŕňajú spracovanie trosky a/alebo lôžkového (spodného) popola zo spaľovania odpadu.

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečného odpadu s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň, ktoré zahŕňa spracovanie trosky a/alebo lôžového popola zo spaľovania odpadu.

Tieto závery o BAT sa netýkajú:
 • predúpravy odpadov pred spaľovaním. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pri spracovaní odpadu,
 • spracovania popolčeka zo spaľovania a iných rezíduí vznikajúcich pri čistení spalín (FGC – flue-gas cleaning). Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pri spracovaní odpadu,
 • spaľovania alebo spoluspaľovania výlučne plynného odpadu iného než odpad, ktorý vznikol pri tepelnom spracovaní odpadu,
 • spracovania odpadu v zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje článok 42 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ.

Pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú tieto závery o BAT, by mohli byť relevantné závery o BAT a referenčné dokumenty týkajúce sa týchto oblastí:
 • spracovanie odpadu,
 • hospodárska únosnosť a medzizložkové vplyvy (ECM – Economics and Cross-Media Effects),
 • emisie zo skladovania (EFS – Emissions from Storage),
 • energetická účinnosť (ENE – Energy Efficiency),
 • priemyselné chladiace systémy (ICS – Industrial Cooling Systems),
 • monitorovanie emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (ROM),
 • veľké spaľovacie zariadenia (LCP – Large Combustion Plants),
 • spoločné systémy čistenia odpadových vôd a úpravy plynov a zaobchádzania s nimi v chemickom priemysle (CWW).

Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)