Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Povrchové úpravy kovov a plastov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
2.6.Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: STM
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Tento dokument BREF sa vzťahuje na prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov pomocou elektrolytického alebo chemického procesu. Mnohé prevádzky používajú kombináciu malých a veľkých výrobných liniek a kombináciu elektrolytických a chemických procesov, ako aj súvisiacich činností. Pri výmene informácií sa teda brali do úvahy všetky procesy bez ohľadu na rozsah, v akom sa vykonávajú. Z praktického hľadiska sú v súčasnosti používané elektrolytické a chemické procesy na báze vody. Opisujú sa aj priamo súvisiace činnosti.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)