Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Keramický priemysel
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
3.5.Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m3.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: CER
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa vzťahuje na priemyselné prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním kameniny a porcelánu. 

Tento priemyselný sektor je charakteristický širokou škálou použitých surovín a výrobných techník, ale vo všeobecnosti sa týka spracovania, sušenia a vypaľovania ílov alebo iných prevažne anorganických materiálov. Hlavnými produktmi sú: 

  • obkladačky na steny a podlahové dlaždice
  • tehly a strešné škridle
  • stolový a ozdobný riad (keramika pre domácnosť)
  • žiaruvzdorné výrobky
  • sanitárna keramika
  • technická keramika
  • vitrifikované ílovité rúrky
  • expandované kamenivo z ílu
  • anorganické viazané brusivá.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)