Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Priemyselné odvetvie výroby potravín, nápojov a mlieka
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 4. bod b) 1.Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
6. 4. bod b) 2.Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
6. 4. bod c)Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak jemnožstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok.
6. 4. bod b) 3.Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako:– 75, ak A sa rovná 10 alebo viac, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov. alebo– [300 – (22,5 × A)] vo všetkých ostatných prípadoch, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:

Tento dokument nezahŕňa činnosti v malom meradle, ako je dodávka hotových jedál, alebo aktivity v reštauráciách, alebo činnosti, ktoré nepoužívajú živočíšne ani rastlinné suroviny. Tiež sú vylúčené činnosti ako je poľnohospodárstvo, poľovníctvo, porážka zvierat a výroba nepotravinárskych výrobkov ako sú mydlá, sviečky, kozmetika, liečivá. Výroba želatíny a gleja z koží, usní a kostí je tiež vylúčená. Balenie nie je zahrnuté s výnimkou balenia potravinárskych produktov vo výrobných prevádzkach.

Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: FDM
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries
ISBN BREF-u: 978-92-76-13091-8
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre potravinársky, nápojársky a mliekárensky priemysel je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, príslušnými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako vyžaduje článok 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (ďalej len „smernica“). Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. BREF pre potravinársky, nápojársky a mliekárensky priemysel sa vzťahuje na spracovanie, okrem výlučne balenia, živočíšnych a/alebo rastlinných surovín, či už predtým spracovaných alebo nespracovaných, určených na výrobu potravín alebo krmív, ako sa uvádza v oddiele 6.4 písm. b) prílohy I k smernici 2010/75/EÚ. Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EÚ v sektore potravín, nápojov a mlieka sú emisie do vody, spotreba vody a energie. V kapitole 1 sa uvádzajú všeobecné informácie o odvetví FDM a o priemyselných procesoch a technikách používaných v tomto odvetví. V kapitole 2 sa uvádzajú informácie o bežných priemyselných procesoch, systémoch znižovania emisií a všeobecných technikách, ktoré sa používajú v odvetví FDM. Všeobecné techniky, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní BAT (t. j. tie techniky, ktoré sa vo veľkej miere používajú v odvetví FDM) sú uvedené v kapitole 2. V kapitolách 3 až 15 sa uvádzajú uplatňované procesy, súčasné úrovne emisií a spotreby, techniky, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní BAT, a nové techniky pre odvetvia FDM, na ktoré sa vzťahujú tieto kapitoly. V kapitole 16 sa uvádzajú opisy ďalších odvetví FDM, v prípade ktorých sa neuskutočnil zber údajov prostredníctvom dotazníkov. V kapitole 17 sa uvádzajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice, a to všeobecné, ako aj špecifické pre jednotlivé odvetvia. Záverečné poznámky a odporúčania pre budúcu prácu sú uvedené v kapitole 18.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)