Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Veľkoobjemové anorganické chemikálie - amoniak, kyseliny a priemyselné hnojivá
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.2 bod a)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.
4.2. bod b)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá.
4.3.Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u: Dokument nezahrňuje následovné oblasti: rekoncentrácia a čistenie odpadových kyselín a výroba fosforečnanov pre potravinársky priemysel
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: LVIC-AAF
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-volume-inorganic-chemicals-ammonia-acids-and-fertilisers
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa vzťahuje na produkciu amoniaku, kyselín a hnojív, pri ktorej sa vyrábajú veľké objemy špecifikovaných anorganických zlúčenín. Vo všeobecnosti sa procesy výroby amoniaku a kyseliny, na ktoré sa vzťahuje, považujú za procesy s týmito vlastnosťami: výstupy z procesov nie sú samotnými spotrebnými výrobkami, ale základnými chemikáliami, ktoré sa potom používajú vo veľkých množstvách alebo ako suroviny pri výrobe iných chemikálií. NPK, AN/CAN, superfosfáty alebo močovinové hnojivá sa však vyrábajú predovšetkým pre konkrétneho používateľa, hoci výroba týchto chemických látok sa vykonáva aj v špecializovaných nepretržite prevádzkovaných závodoch. Tento dokument BREF sa vzťahuje na látky, akými sú: 

• amoniak
• kyselina dusičná
• kyselina sírová
• kyselina fosforečná
• kyselina fluorovodíková
• Hnojivá NPK (dusík, fosfor, draslík) – použitie nitrofosfátu alebo zmesi kyseliny
• močovina, dusičnan amónny močoviny
• dusičnan amónny/dusičnan amónno-vápenatý (AN/CAN)
• superfosfáty.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)