Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba železa a ocele
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
1.3.Výroba koksu.
2.1.Praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy.
2.2.Výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou presahujúcou 2,5 tony za hodinu.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
- výroba vápna v peciach, na ktoré sa vzťahuje referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BREF) pre odvetvie výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého (CLM);
- spracovanie prachu za účelom jeho využitia pri výrobe neželezných kovov (napr. prach z elektrických oblúkových pecí) a výroba ferozliatin, na ktoré se vzťahuje BREF pre odvetvie hutníctva neželezných kovov (NFM);
- prevádzky na výrobu kyseliny sírovej v koksovniach, na ktoré se vzťahuje dokument BREF pre výrobu veľkoobjemových anorganických chemikálií, čpavku, kyselín a hnojív (LVIC-AAF). Tento dokument ale obsahuje užitočný popis hlavných typov procesov odsírenia plynov koksových pecí.
Krátky popis priemyselného odvetvia: Odvetvie výroby železa a ocele zahŕňa okrem iného aj tieto procesy:
- nakladanie a vykladanie surovín a manipulácia s nimi;
- miešanie a zmiešavanie surovín;- výroba koksu;
- spekanie a peletizácia železnej rudy;
- výroba koksu z koksovateľného uhlia;
- výroba tekutého surového železa vo vysokých peciach, vrátane spracovania trosky;
- výroba a rafinácia ocele kyslíkovým procesom vrátane predošlého odsírenia v panvách, následnej panvovej metalurgie a spracovania trosky;
- výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci, vrátane následného panvovej metalurgie a spracovania trosky;
- plynulé odlievanie.
Skratka BREF-u: IS
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production
ISBN BREF-u: 978-92-79-26475-7 (pdf)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Referenčný BAT dokument s názvom "Výroba železa a ocele" je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými odvetviami, mimovládnymi organizáciami podporujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako to požaduje článok 13 (1) smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument je publikovaný Európskou komisiou podľa článku 13 (6) smernice.  Tento BREF pre výrobu pre železa a ocele zahŕňa nasledujúce činnosti uvedené v prílohe I smernice 2010/75 / EÚ a to:
1.3 výroba koksu;
2.1 praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy;
2.2 výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou presahujúcou 2,5 tony za hodinu. Dokument sa tiež vzťahuje na súvisiace činnosti, ktoré môžu mať vplyv na emisie alebo znečistenie.

Dôraz pri výrobe železa a ocele je kladený na: zníženie emisií do ovzdušia; efektívne využívanie energie a primárnych surovín; minimalizáciu, regeneráciu a recykláciu vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe; rovnako ako aj na ochranu životného prostredia a hospodárenie s energiou. Dokument BREF obsahuje 13 kapitol. Kapitola 1 poskytuje všeobecné informácie o odvetví výroby železa a ocele. Kapitola 2 poskytuje informácie a údaje o všeobecných priemyselných procesoch a technikách používaných v tomto odvetví. Kapitoly 3 až 8 obsahujú informácie o konkrétnych procesoch výroby železa a ocele (aglomeračné zariadenia, peletizačné zariadenia, koksové pece, vysoké pece, výroba ocele v kyslíkových konvertoroch a jej odlievanie, výroba ocele v elektrických oblúkových peciach a jej odlievanie). V kapitole 9 sú predstavené závery o BAT definované v článku 3 (12) smernice. Kapitola 10 obsahuje informácie o už využívaných alternatívnych technikách výroby železa. Kapitola 11 predstavuje informácie o „novo vznikajúcich technikách“ podľa definície v článku 3(14) smernice. Záverečné poznámky a odporúčania pre budúcu prácu sú uvedene v kapitole 12. Tento BREF sa netýka nasledujúcich činností: výroba vápna v peciach, na ktoré sa vzťahuje referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BREF) pre odvetvie výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého (CLM), spracovanie prachu pre využitie pri výrobe neželezných kovov (napr. prach z elektrických oblúkových pecí) a výroba ferozliatin, na ktoré sa vzťahuje dokument BREF pre odvetvie hutníctvo neželezných kovov (NFM), zariadenia na výrobu kyseliny sírovej v koksovniach, na ktoré sa vzťahuje dokument BREF pre výrobu veľkoobjemových anorganických chemikálií, čpavku, kyselín a hnojív (LVIC-AAF BREF). Tento dokument napriek tomu obsahuje užitočný popis hlavných typov procesov odsírenia plynov z koksových pecí. 
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/135/EÚ z 28. februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele.
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)