Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Veľké spaľovacie zariadenia
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
1.1.Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: LCP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT)Reference Document for Large Combustion Plants
ISBN BREF-u: 978-92-79-74303-0
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o BAT (BREF) pre veľké spaľovacie zariadenia je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako vyžaduje článok 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. BREF pre veľké spaľovacie zariadenia sa týka týchto činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ: — 1.1: Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW alebo viac. — 1.4: Splyňovanie uhlia alebo iných palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 20 MW alebo viac, iba ak táto činnosť priamo súvisí so spaľovacím zariadením. — 5.2: Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov v prípade odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný, s kapacitou presahujúcou 3 tony za hodinu, alebo v prípade nebezpečného odpadu, s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň, iba ak sa táto činnosť vykonáva v spaľovacích zariadeniach uvedených v bode 1.1. Tento dokument sa vzťahuje najmä na činnosti v hornej a dolnej časti dodávateľského reťazca, ktoré sú priamo spojené s uvedenými činnosťami, vrátane používaných techník prevencie a regulácie emisií. Palivá posudzované v tomto dokumente sú všetky tuhé, kvapalné a/alebo plynné horľavé materiály vrátane: tuhé palivá (napr. čierne, hnedé uhlie, rašelina); biomasa (v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 31 smernice 2010/75/EÚ); kvapalné palivá (napr. ťažký vykurovací olej a plynový olej); plynné palivá (napr. zemný plyn, plyn obsahujúci vodík a syntézny plyn); — palivá špecifické pre daný priemysel (napr. vedľajšie produkty chemického, železiarskeho a oceliarskeho priemyslu), — odpad okrem zmesového komunálneho odpadu vymedzeného v článku 3 bode 39 a okrem iného odpadu uvedeného v článku 42 ods. 2 písm. a) bodoch ii) a iii) smernice 2010/75/EÚ. Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EÚ v odvetví veľkých spaľovacích zariadení sú emisie oxidov dusíka, oxidu siričitého, chlorovodíka a fluoridu do ovzdušia, organických zlúčenín, prachu a kovov vrátane ortuti; emisie do vody vyplývajúce najmä z používania techník mokrého odlučovania na odstraňovanie oxidu siričitého z dymových plynov; efektívne využívanie zdrojov a najmä energetická efektívnosť. Tento dokument BREF obsahuje 12 kapitol. V kapitolách 1 a 2 sa uvádzajú všeobecné informácie o priemyselnom odvetví veľkých spaľovacích zariadení a o priemyselných procesoch používaných v tomto odvetví. V kapitole 3 sa uvádzajú údaje a všeobecné informácie týkajúce sa environmentálneho správania zariadení v odvetví, pokiaľ ide o spotrebu vody, tvorbu odpadu a všeobecné techniky používané v tomto odvetví. Podrobnejšie sa v ňom opisujú aj všeobecné techniky na prevenciu alebo, ak to nie je možné, na zníženie vplyvu zariadení v tomto odvetví na životné prostredie, ktoré sa zohľadnili pri určovaní BAT. V kapitolách 4 až 9 sa uvádzajú informácie o konkrétnych procesoch spaľovania (splyňovanie, spaľovanie tuhého paliva, spaľovanie kvapalného paliva, spaľovanie plynného paliva, viacpalivové spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov). V kapitole 10 sa uvádzajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice. V kapitole 11 sa uvádzajú informácie o „nových technikách“ vymedzených v článku 3 ods. 14 smernice. Kapitola 12 je venovaná záverečným poznámkam a odporúčaniam pre budúcu prácu.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/2326 z 30. novembra 2021,ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia
Iné súvisiace dokumenty:
IPPC Sector Guidance Note Combustion Activities
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)