Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Ekonomické aspekty a viaczložkové vplyvy
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa REF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti REF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka REF-u: ECM
Názov REF-u v anglickom jazyku: Reference Document on Economics and Cross-Media Effects
ISBN REF-u:
Krátka anotácia REF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/economics-and-cross-media-effects
Krátka anotácia REF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument sa zaoberá metodikami, ktoré môžu poskytnúť pomoc technickým pracovným skupinám a spracovateľom povolení pri zvažovaní environmentálnych a hospodárskych konfliktov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri určovaní techník uplatňovaných v rámci režimu IPKZ. Tento dokument sa zaoberá niektorými základnými zásadami smernice: 

  • všeobecné informácie o ekonómii a účinkoch na iné zložky životného prostredia. Rieši sa určitá terminológia používaná v režime IPKZ
  • je stanovená metodika pre medzizložkové vplyvy, umožňujúca používateľovi určiť, ktorá alternatívna technika alebo techniky, ktoré by sa mohli zaviesť v rámci IPKZ, ponúka najvyššiu úroveň ochrany životného prostredia ako celku. V dokumente sa stanovuje transparentná metodika na zváženie kompromisov potrebných pri určovaní najlepšej možnosti pre životné prostredie.
  • je stanovená metodika výpočtu nákladov, ktorá umožňuje používateľom a subjektom s rozhodovacou právomocou stanoviť a prezentovať náklady na zavedenie techniky transparentným spôsobom
  • riešia sa niektoré metódy, ktoré možno použiť na porovnanie hospodárskych nákladov a environmentálnych prínosov. 

 
Rieši sa aj koncepcia ekonomickej životaschopnosti priemyselného odvetvia, využívajúceho techniku alebo súbor techník určených ako BAT.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
Studie hodnocení ekonomických a mezisložkových vlivů v zemědělském a potravinářském odvětví
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)