Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom priemysle / Manažérske systémy v chemickom priemysle
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: CWW
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector
ISBN BREF-u: 978-92-79-61996-0
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o BAT (BREF) s názvom „Spoločné systémy nakladania s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom priemysle“ je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. Tento BREF pre spoločné systémy nakladania s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom priemysle sa týka činností uvedených v oddieloch 4 a 6.11 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, konkrétne: Časť 4: Chemický priemysel; — Oddiel 6.11: Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica Rady 91/271/EHS a ktoré sa vypúšťajú zo zariadenia vykonávajúceho činnosti, na ktoré sa vzťahuje oddiel 4 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ. Tento dokument sa vzťahuje aj na kombinované čistenie odpadových vôd rôzneho pôvodu, ak hlavná záťaž znečisťujúcou látkou pochádza z činností, na ktoré sa vzťahuje oddiel 4 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ. Dokument sa týka najmä týchto otázok: systémy environmentálneho manažérstva; úspora vody; nakladanie s odpadovými vodami, ich zber a čistenie; odpadové hospodárstvo; čistenie kalov z odpadových vôd s výnimkou spaľovania; nakladanie s odpadovými plynmi, zber a spracovanie; spaľovanie; difúzne emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) do ovzdušia; emisie zápachu; emisie hluku. Dôležitými otázkami v rámci vykonávania ustanovení smernice 2010/75/EÚ v chemickom priemysle sú emisie do ovzdušia a vody. Tento dokument BREF má šesť kapitol. Kapitola 1 obsahuje všeobecné informácie o odpadových vodách a odpadových plynoch. V kapitole 2 sa uvádzajú údaje a informácie týkajúce sa environmentálnych vlastností čistiarní odpadových vôd v chemických prevádzkach. V kapitole 3 sa podrobnejšie opisujú techniky na prevenciu alebo, ak to nie je možné, na zníženie environmentálneho vplyvu prevádzkovaných zariadení v tomto odvetví, ktoré sa zohľadnili pri určovaní BAT. Tieto informácie zahŕňajú, ak je to relevantné, úrovne environmentálneho správania (napr. úrovne emisií a spotreby), ktoré možno dosiahnuť použitím techník, monitorovanie, ako aj súvisiace náklady a medzizložkové vplyvy, spojené s technikami. V kapitole 4 sa uvádzajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice. V kapitole 5 sa uvádzajú informácie o „nových technikách“ vymedzených v článku 3 ods. 14 smernice. Kapitola 6 je venovaná záverečným poznámkam a odporúčaniam pre budúcu prácu.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)