Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Emisie zo skladovania nebezpečných látok
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Odvetvie sa zaoberá skladovaním, prepravou a manipuláciou s kvapalinami, skvapalnenými plynmi a tuhými látkami, bez ohľadu na sektor alebo priemysel. Zameriava sa na emisie do ovzdušia, pôdy avody, najväčšia pozornosť sa však venuje práve emisiám do ovzdušia. Informácie o emisiách do ovzdušia vznikajúcich zo skladovania a manipulácie/prepravy pevných látok sa zameriavajú na tuhé znečisťujúce látky. V menšej miere sú riešené aj energia a hluk.
Skratka BREF-u: EFS
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/emissions-storage
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa týka skladovania kvapalín, skvapalnených plynov a tuhých látok a manipulácie s nimi bez ohľadu na odvetvie alebo priemysel. Zaoberá sa emisiami do ovzdušia, pôdy a vody. Najväčšia pozornosť sa však venuje emisiám do ovzdušia. V menšej miere sa venuje témam energie a hluku. Pri skladovaní kvapalín a skvapalnených plynov sa riešia najmä tieto typy nádrží: 

• otvorená vrchná nádrž
• vonkajšia nádrž s plávajúcou strechou
• pevná strechová nádrž
• nadzemné horizontálne skladovacie nádrže (atmosférické)
• horizontálne skladovacie nádrže (pod tlakom)
• vertikálne skladovacie nádrže (pod tlakom)
• guľovité nádrže (pod tlakom)
• zaoblená skladovacia nádrž (pod tlakom)
• nádrž zdvíhacej strechy (vzdušný priestor s premenlivými parami)
• chladená skladovacia nádrž
• podzemná skladovacia nádrž. 

Najmä v prípade metód skladovania tuhých látok sa riešia tieto otázky: 

• haldy
• vrecia (aj veľkoobjemové)
• silá a zásobníky
• balené nebezpečné tuhé látky. 

Ďalšie druhy skladovania riešené v dokumente: 

• kontajnery a skladovanie kontajnerov
• povodia a lagúny
• vyťažené jaskyne
• vylúhované soľné jaskyne
• plávajúce skladiská. 
 
Na účely prenosu kvapalín a skvapalnených plynov a manipulácie s nimi sa riešia techniky, ako sú potrubné systémy a nakladacie a vykladacie zariadenia, napr. ventily, čerpadlá, kompresory, príruby a tesnenia atď. Na prenos tuhých látok a manipuláciu s nimi sú opísané techniky, ako sú mobilné vykladacie zariadenia, drapáky, zberné jamy, plniace potrubia, pásy, dopravníky a napájacie zariadenia, a v každom prípade sa identifikujú zdroje emisií.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)