Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 6. bod a)Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
6. 6. bod b)Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
6. 6. bod c)Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: IRPP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs
ISBN BREF-u: 978-92-79-70214-3
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o BAT (BREF) s názvom „Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných“ je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako vyžaduje článok 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. BREF pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných sa týka činností uvedených v oddiele 6.6 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, konkrétne "6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných": a) s viac ako 40000 miestami pre hydinu b) s viac ako 2000 miestami pre ošípané (nad 30 kg) alebo c) s viac ako 750 miestami pre prasnice. Tento dokument sa vzťahuje najmä na tieto procesy a činnosti v poľnohospodárskom podniku: manažment výživy hydiny a ošípaných; príprava krmiva (úprava, miešanie a skladovanie); — chov hydiny a ošípaných; zber a skladovanie hnoja; spracovanie maštaľného hnoja; — aplikácia hnoja do pôdy; — skladovanie mŕtvych zvierat. Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EÚ pri intenzívnom chove hydiny alebo ošípaných sú emisie amoniaku do ovzdušia a celkové vylúčené množstvo dusíka a fosforu. Tento BREF obsahuje 10 kapitol. Kapitola 1 zahŕňa všeobecné informácie o živočíšnej výrobe v Európe, čo sa týka hydiny a ošípaných. V kapitole 2 sa opisujú hlavné činnosti a výrobné systémy, používané v intenzívnom chove hydiny alebo ošípaných. Kapitola 3 obsahuje informácie o environmentálnych vlastnostiach zariadení z hľadiska súčasných emisií, spotreby surovín, vody a energie. V kapitole 4 sa podrobnejšie opisujú techniky na prevenciu alebo, ak to nie je možné, na zníženie environmentálneho vplyvu prevádzkovaných zariadení v tomto odvetví, ktoré sa zohľadnili pri určovaní BAT. Tieto informácie zahŕňajú, ak je to relevantné, úrovne environmentálneho správania (napr. úrovne emisií a spotreby), ktoré možno dosiahnuť použitím techník, monitorovanie, ako aj súvisiace náklady a medzizložkové vplyvy, spojené s technikami. V kapitole 5 sa uvádzajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice. V kapitole 6 sa uvádzajú informácie o „nových technikách“ vymedzených v článku 3 ods. 14 smernice. Kapitola 7 je venovaná záverečným poznámkam a odporúčaniam pre budúcu prácu.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
Iné súvisiace dokumenty:
Uplatnění nejlepších dostupných technik podle BREFu k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat v podmínkách České republiky
Studie o využití biotechnologických postupů při snižování emisí amoniaku ve velkochovech drůbeže a prasat
Studie hodnocení ekonomických a mezisložkových vlivů v zemědělském a potravinářském odvětví
Metodika měření emisí amoniaku a oxidu uhličitého v chovech prasat ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění
Metodika měření NH3 a CO2 v chovech drůbeže ve vztahu k IPPC
Návrh metodiky měření emisí prachových částic v chovech drůbeže ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění (České Budějovice 2014)
Zpráva o otestování vlivu vybraného aditiva v krmné směsi na snížení emisí a zlepšení užitkovosti hospodářských zvířat (České Budějovice 2014, závěrečná zpráva)
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)