Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Kováčne a zlievárne
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
2.3. bod b)Prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW.
2.4.Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
2.5. bod b)Tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: SF
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa zaoberá procesmi v kováčňach a zlievarňach, konkrétne činnosťami podľa bodu 2.3 (b), 2.4 a 2.5 (b) prílohy I k smernici 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách: 

 • prevádzka kováční s kladivami, ktorých energia presahuje 50 kJ na kladivo, a kde výhrevnosť presahuje 20 MW; 
 • prevádzka zlievarní železných kovov s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň; 
 • zlievarne neželezných kovov s taviacou kapacitou presahujúcou 4 tony za deň pre olovo alebo 20 ton za deň pre všetky ostatné kovy. 
Dokument BREF SF sa vzťahuje na procesy kontinuálneho liatia v zlievarňach železných kovov za účelom výroby odliatkov šedej alebo nodulárnej liatiny v ich konečnom alebo takmer konečnom tvare. Zahŕňa tiež zlievarne neželezných kovov, v ktorých sa používajú legované ingoty, interný šrot, regenerované výrobky (napr. externý šrot) alebo tekutý kov na výrobu odliatkov v konečnom alebo takmer konečnom tvare.

Prehľad hlavných procesov

Medzi kováčske procesy patrí:

 • nahrievanie a spracovanie kovov; 
 • kovanie/vyklepávanie; 
 • obrábanie; 
 • chladenie/dokončovanie; 
 • tepelné opracovanie. 

Zlievačské procesy zahŕňajú:

 • tavenie a spracovanie kovov; 
 • príprava foriem a jadier (výroba jadra);  
 • odlievanie roztaveného kovu do formy, po ktorom nasleduje ochladenie na stuhnutie a odstránenie odliatku z formy.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)