Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Veľkovýroba organických chemikálií
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.1. bod a)Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky.
4.1. bod b)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.
4.1. bod c)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny síry.
4.1. bod d)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.
4.1. bod e)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny fosforu.
4.1. bod f)Výroba organických chemikálií, ktorými sú halogénderiváty uhľovodíkov.
4.1. bod g)Výroba organických chemikálií, ktorými sú organokovové zlúčeniny.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: LVOC
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals
ISBN BREF-u: 978 - 92 - 79 - 76589 - 6
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľkoobjemovú výrobu organických chemikálií je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 1 smernice 2010/78/EÚ o priemyselných emisiách (ďalej len „smernica“). Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. BREF pre veľkoobjemovú výrobu organických chemikálií sa vzťahuje na výrobu týchto organických chemikálií, ako sa uvádza v oddiele 4.1 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ: jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické); uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetátov, éterov, peroxidov a epoxidových živíc; sírové uhľovodíky; dusíkaté uhľovodíky, ako sú amíny, amidy, dusíkaté zlúčeniny, nitrozlúčeniny alebo dusičnanové zlúčeniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty; uhľovodíky obsahujúce fosfor; halogénové uhľovodíky; organokovové zlúčeniny; povrchovo aktívne látky. Tento dokument sa vzťahuje aj na výrobu peroxidu vodíka, ako sa uvádza v oddiele 4.2 písm. e) prílohy I k smernici 2010/75/EÚ; a spaľovanie palív v procesných peciach/ohrievačoch, ak je to súčasťou uvedených činností. Tento dokument sa vzťahuje na výrobu uvedených chemikálií, keď sa uskutočňuje v kontinuálnych procesoch, pri ktorých celková výrobná kapacita týchto chemikálií presahuje 20 kt/rok. Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EÚ pri výrobe veľkoobjemových organických chemikálií sú zníženie emisií do ovzdušia a vody z chemických procesov, efektívne využívanie energie a vody, efektívne využívanie zdrojov, minimalizácia, zhodnocovanie a recyklácia zvyškov z procesov; tento dokument BREF obsahuje štrnásť kapitol. V kapitolách 1 a 2 sa uvádzajú všeobecné informácie o veľkoobjemovej výrobe organických chemikálií a o všeobecných priemyselných výrobných procesoch používaných v tomto odvetví. V kapitolách 3 až 12 sa uvádzajú všeobecné informácie, uplatňované procesy a techniky, súčasné úrovne emisií a spotreby, techniky, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní BAT, a nové techniky pre rôzne ilustračné procesy: nižšie olefíny, aromatické látky, etylbenzén a styrén, formaldehyd, etylénoxid a etylénglykoly, fenol, etanolamíny, toluéndiizokyanát a metyléndifenyl diizokyanát, etyléndichlorid a monomér vinylchloridu a peroxid vodíka. V kapitole 13 sa uvádzajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice. Záverečné poznámky a odporúčania pre budúcu prácu sú uvedené v kapitole 14.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2117 z 21. novembra 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických chemikálií
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)