Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Rafinácia minerálnych olejov a plynu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
1.2.Rafinácia minerálnych olejov a plynov.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: REF
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT)Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas
ISBN BREF-u: 978-92-79-46198-9 (PDF)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Dokument BREF s názvom „Rafinácia minerálnych olejov a plynu“ je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 1 smernice o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ). Dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. Tento BREF pre rafináciu minerálnych olejov a zemného plynu sa vzťahuje na určité priemyselné činnosti uvedené v oddiele 1.2 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, konkrétne na energetické odvetvia rafinácie minerálnych olejov a zemného plynu. Tento dokument sa vzťahuje najmä na tieto rafinérske procesy a činnosti: Alkylácia – Výroba základnej ropy – Výroba bitúmenu – Katalytické krakovanie – Katalytické reformovanie – Koksovanie – Chladenie – Desalinizácia – Spaľovanie rafinérskych palív na výrobu energie – Eterifikácia – Separácia plynu – Procesy spotrebúvajúce vodík – Výroba vodíka – Izomerizácia – Zariadenia na zemný plyn – Polymerizácia – Primárna destilácia – Úprava produktov – Skladovanie a manipulácia s rafinérskymi materiálmi – Visadzovanie a iné tepelné premeny – Čistenie odpadových plynov – Čistenie odpadových vôd – Nakladanie s odpadmi. Dôležitými otázkami vykonávania smernice 2010/75/EÚ v odvetví rafinácie minerálnych olejov a zemného plynu sú emisie prchavých organických látok, oxidov dusíka, oxidov síry, kyseliny fluorovodíkovej, amoniaku, oxidu uhoľnatého, dioxínov a furánov a prachu do ovzdušia; emisie olejov, benzénu, suspendovaných tuhých látok, CHSK, dusíka, kovov (olova, kadmia, niklu, ortuti) do vody; energetická efektívnosť; predchádzanie emisiám do pôdy a podzemných vôd. Dokument BREF obsahuje sedem kapitol. Kapitoly 1 a 2 poskytujú všeobecné informácie o rafinácii minerálnych olejov a zemného plynu a o priemyselných procesoch a technikách používaných v tomto odvetví. V kapitole 3 sa uvádzajú údaje a informácie týkajúce sa environmentálnych vlastností zariadení z hľadiska súčasných emisií, spotreby surovín, vody a energie a tvorby odpadu. V kapitole 4 sú opísané techniky na prevenciu alebo zníženie emisií zo zariadení v tomto odvetví. V kapitole 5 sa predkladajú závery o BAT vymedzené v článku 3 ods. 12 smernice týkajúce sa rafinácie minerálnych olejov a zemného plynu. Kapitoly 6 a 7 sú venované novým technikám, ako aj záverečným poznámkam a odporúčaniam pre budúcu prácu v tomto odvetví.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2014/738/EÚ z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu
Iné súvisiace dokumenty:
Sub-sectoral Environmental and Social Guidelines: Petroleum Refineries
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)