Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Textilný priemysel
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 2.Predpríprava, ktorá obsahuje činnosti, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných vláken alebo textílií s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: TXT
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry
ISBN BREF-u: 978-92-76-61945-1
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre textilný priemysel je súčasťou série dokumentov, v ktorých sa uvádzajú výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako vyžaduje článok 13 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (ďalej len „smernica“). Tento dokument uverejňuje Európska komisia podľa článku 13 ods. 6 smernice. Dokument BREF pre textilný priemysel sa vzťahuje na operácie predúpravy, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných vlákien alebo textílií s kapacitou spracovania presahujúcou 10 ton za deň, ako sa uvádza v bode 6.2 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ. Tento dokument BREF sa týka aj nezávisle prevádzkovaného čistenia odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS, ako sa uvádza v bode 6.11 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, za predpokladu, že hlavná záťaž znečisťujúcou látkou pochádza z činností, na ktoré sa vzťahuje tento dokument BREF.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/2508 z 9. decembra 2022, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre textilný priemysel
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)