Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba celulózy, papiera a lepenky
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 1. bod a)Výroba v priemyselných zariadeniach buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov.
6. 1. bod b)Výroba v priemyselných zariadeniach papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Nespadajú sem tieto činnosti :
- výroba buničiny z nedrevnatých vláknitých surovín (napríklad buničina z jednoročných rastlín);
- stacionárne spaľovacie motory;
- spaľovacie zariadenia iné ako regeneračné kotly s menším príkonom ako 5 MW;
- sušiarne s vnútornými horákmi pre stroje na výrobu a natieranie papiera.
Krátky popis priemyselného odvetvia: Toto odvetvie sa týka činností špecifikovaných v oddiele 6.1 písm. a) a b) prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, t. j. integrovanej a neintegrovanej výroby v priemyselných zariadeniach, a to výroby:
a) buničiny z dreva alebo iných vláknových materiálov;
b) papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň.

Ide konkrétne o tieto postupy a činnosti:
a) chemická výroba buničiny:
- kraft (sulfátové) rozvlákňovanie,
- sulfitové rozvlákňovanie;
b) mechanická a chemicko-mechanická výroba buničiny;
c) spracovanie papiera na recykláciu s odstraňovaním tlačiarenských farieb alebo bez neho;
d) výroba papiera a súvisiace postupy;
e) všetky regeneračné kotly a pece na pálenie vápna prevádzkované v celulózkach a papierňach.
Skratka BREF-u: PP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board
ISBN BREF-u: 978-92-79-48167-3
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Referenčný BAT dokument s názvom "Výroba buničiny papiera a lepenky" tvorí časť série predstavujúcej výsledky výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, dotknutými odvetviami, mimovládnymi organizáciami podporujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou s cieľom vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o BAT, ako to požaduje článok 13 (1) smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tento dokument je publikovaný Európskou komisiou podľa článku 13 (6) smernice.  Tento BREF pre výrobu buničiny, papiera a lepenky sa vzťahuje na činnosti uvedené v oddieloch 6.1 (a) a 6.1 (b) prílohy I smernice 2010/75 / EÚ, pre integrovanú a neintegrovanú výrobu:
a) buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov;
b) papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton denne.

Tento dokument zahŕňa nasledujúce procesy, činnosti a zariadenia:
a) chemická výroba buničiny:
    aa) kraft (sulfátové) rozvlákňovanie,
    ab) sulfitové rozvlákňovanie;
b) mechanická a chemicko-mechanická výroba buničiny;
c) spracovanie papiera na recykláciu s odstraňovaním tlačiarenských farieb alebo bez neho;
d) výroba papiera a súvisiace postupy;
e) všetky regeneračné kotly a pece na pálenie vápna prevádzkované v celulózkach a papierňach;
f) spaľovacie zariadenia na výrobu pary a elektrickej energie s príkonom 5 MW až 50 MW.

Dôležitým problémom v priemysle výroby buničiny, papiera a lepenky sú emisie do ovzdušia, oxidy dusíka, oxidy síry, prachové častice, celkové zníženie síry a amoniaku; emisie do vody organický uhlík, nerozpustné látky, dusík, fosfor a adsorbovateľné organicky viazané halogény.

BREF obsahuje deväť kapitol. Kapitoly 1 a 2 poskytujú všeobecné informácie o výrobe buničiny, papiera a lepenky bežnými priemyselnými postupmi a technikami používanými v rámci celého sektora. Kapitoly 3, 4, 5, 6 a 7 popisujú špecifické sektory: chemická výroba buničiny ako je kraft (sulfátové) rozvlákňovanie a sulfitové rozvlákňovanie; mechanická a chemicko-mechanická výroba buničiny; spracovanie papiera na recykláciu s odstraňovaním tlačiarenských farieb alebo bez neho; výroba papiera a súvisiace postupy. Týchto päť kapitol poskytuje informácie a údaje týkajúce sa uplatňovaných postupov a techník; ekologickej prevádzky zariadenia z hľadiska súčasných emisií, spotreby surovín, vody a energie a vzniku odpadu; techník na prevenciu alebo zníženie vplyvu prevádzky na životné prostredie; a nové techniky. V kapitole 8 sú uvedené závery o BAT pre výrobu celulózy, papiera a lepenky, tak ako je to definované v článku 3 (12) smernice. Kapitola 9 sa obsahuje záverečné poznámky a odporúčania do budúcnosti pre toto odvetvie.
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2014/687/EÚ z 26. septembra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)