Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: MWEI
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries
ISBN BREF-u: ISBN 978-92-79-77178-1
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109657
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pre nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu, v súlade so smernicou 2006/21/ES, skrátene MWEI BREF, je revíziou Referenčného dokumentu pre nakladanie s hlušinami a odpadovou horninou v banských činnostiach (BREF MTWR). Zverejnila ho Európska komisia podľa článku 21 ods. 3 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. Tento BREF nie je súčasťou výmeny informácií podľa IED smernice o priemyselných emisiách.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
Najlepšie dostupné techniky pri nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Safe operation of mining activities: a follow-up to recent mining accidents
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)