ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba chlóru a alkalických hydroxidov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.2 bod a)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.
4.2. bod c)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
BREF sa nezaoberá nasledujúcimi aspektami výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (keďže sa na ne vzťahuje referenčný dokument o BAT v odvetví úpravy a riadenia odpadových vôd a plynov v chemickom priemysle):
- čistenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd umiestnenej na konci procesu;
- systémy environmentálneho manažérstva;
- emisie hluku.
Krátky popis priemyselného odvetvia: Odvetvie sa týka výroby určitých plynov a zásad (napr. chlór, vodík, hydroxid draselný a hydroxid sodný) elektrolýzou soľného roztoku. Ide najmä o tieto procesy a činnosti:
- skladovanie soli;
- príprava, rafinácia a opätovné nasýtenie soľanky;
- elektrolýza roztoku soli;
- zahusťovanie, rafinácia, skladovanie hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného a manipulácia s nimi;
- chladenie, sušenie, rafinácia, stláčanie, skvapalňovanie, uskladňovanie chlóru a manipulácia s ním;
- chladenie, rafinácia, stláčanie, uskladňovanie vodíka a manipulácia s ním;
- prechod zariadení s ortuťovou elektrolýzou na technológiu membránovej elektrolýzy;
- vyradenie zariadení s ortuťovými elektrolyzérmi z prevádzky;
- sanácia závodov na výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku.

Odvetvie nazahŕňa tieto činnosti ani procesy:
- výroba chlóru elektrolýzou kyseliny chlorovodíkovej;
- výroba chlorečnanu sodného elektrolýzou soľného roztoku; na tento proces sa vzťahuje referenčný dokument o BAT v odvetví veľkokapacitnej výroby anorganických chemikálií – pevných a iných látok;
- výroba zásad alebo kovov alkalických zemín a chlóru tavnou elektrolýzou; na tento proces sa vzťahuje referenčný dokument o BAT v odvetví výroby neželezných kovov;
- výroba zvláštnych chemikálií ako alkoholátov, ditioničitanov a alkalických kovov použitím amalgámu alkalických kovov vyrobeného technikou ortuťovej elektrolýzy;
- výroba chlóru, vodíka alebo sodíka/draslíka inými procesmi ako elektrolýzou.
Skratka BREF-u: CAK
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques(BAT)Reference Document for the Production of Chlor-alkali
ISBN BREF-u: 978-92-79-40945-5 (PDF)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/2f657e70-88c9-4d83-8b1c-3b80d0b14043/language-en/format-PDF/source-search
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Dôležitými otázkami provádění smernice 2010/75/EU v odvetví výroby chlóru a alkalických hydroxidov jsou konverze a vyřazení rtuťových výrobních provozů, konverze azbestové diafragmové výroby a používání bezazbestových diafragem, spotřeba elektřiny a emise chloru do ovzduší a vody. Dokument BREF obsahuje sedm kapitol. Kapitoly 1 a 2 uvádějí obecné informace o odvětví výroby chloru a alkalických hydroxidů a o průmyslových procesech a technikách používaných v tomto odvětví. Kapitola 3 poskytuje údaje a informace, které se týkají vlivu činnosti zařízení na životní prostředí z hlediska běžných současných emisí, spotřeby surovin, vody a energie a produkce odpadů. Kapitola 4 popisuje techniky prevence a snižování vlivu zařízení z tohoto odvětví na životní prostředí. V kapitole 5 jsou uvedeny závěry BAT pro chlor-alkalický průmysl, jak je definuje čl. 3 odst. 12 směrnice. Kapitoly 6 a 7 jsou věnovány nově vznikajícím technikám a také závěrečným poznámkám a doporučením pro budoucí práci v tomto odvětví.
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2013/732/EÚ z 9. decembra 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies