Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.Chemický priemysel
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: WGC
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku: Tento referenčný dokument sa týka chemického priemyslu a bude sa vzťahovať na čistenie odpadových plynov z rôznych zdrojov v chemickom priemysle, najmä použitím koncových techník. Presný rozsah dokumentu BREF ešte nebol definovaný.
BREF v českom jazyku:
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.026 (10.09.2021)