Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Výroba dosiek na báze dreva
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 1. bod c)Výroba v priemyselných zariadeniach jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Odvetvie je zamerané na výrobu dosiek na báze dreva. Dosky na báze dreva zahŕňajú drevotrieskové dosky, OSB dosky a drevovláknité dosky vyrábané mokrým alebo suchým procesom.
Ide o tieto činnosti:
skladovanie drevených surovín a prípravu drevených častíc;
sušenie drevených častíc a vlákien, vrátane rafináciu vlákien;
tvárnenie a lisovanie;
chladenie a povrchová úprava.
Vzťahuje sa aj na činnosti ako sú:
výroba impregnovaných papierov s obsahom živíc;
spaľovacie zariadenia vyrábajúce horúce plyny pre priame sušenie.
Skratka BREF-u: WBP
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Wood-based Panels
ISBN BREF-u: ISBN 978-92-79-54949-6 (PDF)
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: http://bookshop.europa.eu/en/best-available-techniques-bat-reference-document-for-the-production-of-wood-based-panels-pbLFNA27732/
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu desek na bázi dřeva
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2119 z 20. novembra 2015, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva
Iné súvisiace dokumenty:
BATNEEC Guidance Note - Board Manufacturing Sector
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.026 (10.09.2021)