Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Spaľovanie odpadu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
5.2. bod a)Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.
5.2. bod b)Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: WI
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára Datacentrum SAŽP, verzia 1.0.024 (03.11.2017)