ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Spaľovanie odpadu
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
5.2. bod a)Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.
5.2. bod b)Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: WI
BREF v anglickom jazyku: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration
ISBN BREF-u: 978-92-76-1293-6
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies