ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Nakladanie s ťažobným odpadom
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
BREF pre nakladanie s ťažobným odpadom (MTWR) bol vytvorený na základe oznámenia Európskej komisie KOM (2000) 664  "Bezpečné prevádzkovanie banských činností" a nie je súčasťou výmeny informácií podľa IED smernice o priemyselných emisiách  č. 75/2010/EÚ, avšak proces revízie  dokumentu bude vychádzať z osvedčeného "sevillského procesu", vyvinutého JRC-IPTS ako vodítka pre vypracovanie a preskúmanie dokumentov BREF.
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: MWEI
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Nakládaní s těžebným odpadem
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
Najlepšie dostupné techniky pri nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Safe operation of mining activities: a follow-up to recent mining accidents
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies