ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Keramický priemysel
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
3.5.Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m3.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: CER
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v keramickém průmyslu
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies