ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Priemyselné odvetvie výroby potravín, nápojov a mlieka
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 4. bod b) 1.Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
6. 4. bod b) 2.Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
6. 4. bod c)Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak jemnožstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok.
6. 4. bod b) 3.Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako:– 75, ak A sa rovná 10 alebo viac, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov. alebo– [300 – (22,5 × A)] vo všetkých ostatných prípadoch, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:

Tento dokument nezahŕňa činnosti v malom meradle, ako je dodávka hotových jedál, alebo aktivity v reštauráciách, alebo činnosti, ktoré nepoužívajú živočíšne ani rastlinné suroviny. Tiež sú vylúčené činnosti ako je poľnohospodárstvo, poľovníctvo, porážka zvierat a výroba nepotravinárskych výrobkov ako sú mydlá, sviečky, kozmetika, liečivá. Výroba želatíny a gleja z koží, usní a kostí je tiež vylúčená. Balenie nie je zahrnuté s výnimkou balenia potravinárskych produktov vo výrobných prevádzkach.

Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: FDM
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries
ISBN BREF-u: 978-92-76-13091-8
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
BREF v českom jazyku: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka
Závery o BAT v slovenskom jazyku: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies