ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Bitúnky a priemysel spracovania ich odpadných živočíšnych produktov
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
6. 4. bod a)Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.
6. 5.Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u: -
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Odvetvie sa zaoberá porážkou zvierat, ako sú dobytok, ovce, ošípané, hydina a činnosťami v súvislosti s vedľajšími produktami. Aktivity súvisiace s vedľajšími živočíšnymi produktami zahŕňajú spracovateľské postupy pre celé telá alebo časti tiel mŕtvych zvierat resp. produktov živočíšneho pôvodu bez ohľadu na to či ide o spracovanie pre ľudskú spotrebu.
Skratka BREF-u: SA
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku:
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:

Kapitoly 1 a 2 podávajú všeobecné informácie o príslušnom priemyselnom odvetví a o priemyselných procesoch v ňom používaných.

Kapitola 3 poskytuje údaje a informácie týkajúce sa súčasných úrovní emisií a spotrieb a odrážajú sa v nej situácie v existujúcich prevádzkach v čase tvorby tohto dokumentu.

Kapitola 4 podrobnejšie popisuje znižovanie emisií a ďalšie postupy, ktoré sú považované za najviac relevantné pre stanovení BAT a podmienok povolenia na základe BAT. Tieto informácie zahŕňajú úrovne spotreby a emisií považované za dosiahnuteľné pomocou daného postupu, zahŕňajú niektoré predstavy o nákladoch a o problematike medzizložkových vplyvov spojených s postupmi, a do akej miery technika je použiteľná pre prevádzky vyžadujúce integrované povolenie, napríklad nové, jestvujúce, veľké alebo malé prevádzky. Postupy, ktoré sú všeobecne považované za zastarané nie sú tu zahrnuté.

Kapitola 5 uvádza techniky a úrovne emisií a spotrieb, ktoré sú vo všeobecnosti považované za kompaktibilné s BAT. Cieľom je poskytnúť všeobecné informácie týkajúce sa úrovne emisií a spotrieb, ktoré môžu byť považované za vhodný východiskový bod pre pomoc pri určovaní podmienok povolenia na základe BAT alebo na stanovenie všeobecných záväzných pravidiel podľa článku 9 (8). Je však potrebné zdôrazniť, že tento dokument nenavrhuje limitné hodnoty emisií. Stanovenie vhodných podmienok povolenia bude zahŕňať ohľadom na miestne, územno-špecifické faktory, ako sú technické charakteristiky danej prevádzky, jej geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky. Pre jestvujúce prevádzky je potrebné vziať do úvahy tiež ekonomickú a technickú životaschopnosť v prípade ich modernizácie. Dokonca aj jediný cieľ, ktorým je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia ako celku, bude často zahŕňať kompromisné rozhodnutia medzi rôznymi druhmi vplyvov na životné prostredie a tieto rozhodnutia budú často ovplyvnené miestnymi okolnosťami.

Kapitola 6 je venovaná novovznikajúcim technikám, ako napríklad biologické prečistenie vedľajších živočíšnych produktov na výrobu látok na skvalitňovanie pôdy a hnojív, alebo biotechnologické spracovanie vedľajších živočíšnych produktov za účelom zvýšenia energetického zhodnocovania.

Kapitola 7 sa obsahuje záverečné poznámky a odporúčania do budúcnosti pre toto odvetvie.

BREF v českom jazyku: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastností půd (Brno 2014, závěrečná zpráva)
VLASTNOSTI SIRNÝCH KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ Z RŮZNÝCH TECHNOLOGIÍ PRODUKCE BIOPLYNU (Brno 2014, závěrečná zpráva)
Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin
Metodika pro hydrotermickou stabilizaci BRO
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.028 (12.02.2022)
Zmeniť nastavenie cookies