Register informácií o najlepších dostupných technikách
Databáza BREF a REF - detail
Názov priemyselného odvetvia: Veľkoobjemové pevné anorganické látky
Kategórie priemyselných činností podľa zákona o IPKZ, resp. smernice IED, ku ktorým sa BREF vzťahuje:
4.2. bod d)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú soli, a to chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný.
4.2. bod e)Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.
Priemyselné činnosti vyňaté z pôsobnosti BREF-u:
Krátky popis priemyselného odvetvia:
Skratka BREF-u: LVIC-S
BREF v anglickom jazyku: Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry
ISBN BREF-u:
Krátka anotácia BREF-u v anglickom jazyku: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/large-volume-inorganic-chemicals-solids-and-others-industry
Krátka anotácia BREF-u v slovenskom jazyku:
Tento dokument BREF sa vzťahuje na chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemikálií, ktorými sú: 

• sóda (uhličitan sodný vrátane hydrogénuhličitanu sodného)
• oxid titaničitý (chloridový a sulfátový proces)
• sadze (guma a špeciálne triedy)
• syntetický amorfný kremeň (pyrogénny kremeň, vyzrážaný kremík a silikagél)
• anorganické fosfáty (detergentné, potravinárske a krmivové fosforečnany). 

Nasledovné príklady ďalších vybraných produktov (alebo skupín produktov) sa riešia s menšou mierou podrobnosti: 

• fluorid hlinitý
• karbid vápenatý
• sírouhlík
• chlorid železnatý
• meď a súvisiace produkty
• oxid olovnatý
• zlúčeniny horčíka
• kremičitan sodný
• karbid kremíka
• zeolity
• chlorid vápenatý
• vyzrážaný uhličitan vápenatý
• chlorečnan sodný
• perboritan sodný
• peruhličitan sodný
• siričitan sodný 
• oxid zinočnatý.
Závery o BAT v slovenskom jazyku:
Iné súvisiace dokumenty:
© Pre MŽP SR vytvára SAŽP, verzia 1.0.025 (22.11.2019)